Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 4 z 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 r.
 


Zarządzenie Nr 1 z 2019 roku w sprawie karty wzorów podpisów pracowników upoważnionych do dokonywania wstępnej kontroli - oceny merytorycznej i kwalifikowalności oraz zatwierdzania do wypłaty wydatków w PCPR Sztum

Zarządzenie Nr 2 z 2019 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz ustalenia procedur postępowania w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 3/2019 z 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 5 z 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w
2019 roku

Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie nr 7 z 2019 roku w sprawie ustalenia planu działalności PCPR w Sztumie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 8 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia w PCPR w Sztumie Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Zarządzenie nr 9 z 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Zarządzenie nr 10  z 2019 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Zarządzenie nr 11 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w PCPR w Sztumie

Zarządzenie Nr 12 z 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd

Zarządzenie nr 13 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury umieszczania dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w przypadku otrzymania postanowienia sądowego)

Zarządzenie nr 14/2019

Zarządzenie nr 15 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną organizowanego przez PCPR w Sztumie

Zarządzenie nr 16 z 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną organizowanego przez PCPR w Sztumie

Zarządzenie nr 17 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 18 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w PCPR w Sztumie

Zarządzenie nr 19 z 2019 roku w sprawie zakładowego planu kont dla programu Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 20 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Zarządzenie nr 21 z 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd

Zarządzenie nr 22 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu fotograficznego pt „Najciekawsze zdjęcie wakacyjne” organizowanego przez PCPR w Sztumie

Zarządzenie nr 23 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków oraz terminu wypłat dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 24 z 2019 roku w sprawie wykazu prac transportowych wykonywanych ręcznie oraz innych prac związanych z wysiłkiem fizycznym kobiet oraz wykazu prac uciążliwych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią w PCPR w Sztumie

Zarządzenie nr 25 z 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego na zdjęcie wakacyjne dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej organizowanego przez PCPR w Sztumie

Zarządzenie nr 26 z 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu bożonarodzeniowego pt. Podziel się magią Świąt organizowanego przez PCPR w Sztumie

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:264
Treść wprowadził(a): Nowak Jarosław, 2020-01-28 07:46:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-01-28 07:45:11