Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Archiwum ogłoszeń

 

Aktualne ogłoszenia - rok 2017:

 

 

Sztum, dn. 24.08.2017r.


Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista pracy z rodziną

 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista pracy z rodziną, ogłoszonego w dniu 03.08.2017r. nie został wybrany żaden kandydat.
 Żaden z kandydatów, którzy zgłosili się do naboru nie spełniał wymagań formalnych.

Kierownik PCPR w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 


Sztum, dn. 11.08.2017r.


Ogłoszenie o unieważnieniu naboru Partnera spoza sektora finansów publicznychdo wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż powołując się na treść   pkt 13 – Procedura konkursowa, Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Ogłoszenia  o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, iż unieważnia nabór Partnera.

 W treści powołanego powyżej punktu ogłaszający nabór zastrzegł sobie możliwosć unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Agnieszka Olszańska
z up. Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


2017-08-03

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista pracy z rodziną

Wymiar etatu: pełen etat

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-08-01

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych z dnia 17.07.2017r. została wybrana oferta Pani Agnieszki Żejmo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka przedstawiła najniższą ofertę cenową oraz spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


2017-07-20

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów  publicznych

Powiat Sztumski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sztumie na mocy art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na  partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


Sztum, dn. 19.07.2017r.

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych  do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż powołując się na treść  pkt 13 – Procedura konkursowa, Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Ogłoszenia  o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, iż unieważnia nabór Partnera.

Wtreści powołanego powyżej punktu ogłaszający nabór zastrzegł sobie możliwosć unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Ewelina Łęgowska
Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


2017-07-17

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług psychologicznych

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-06-28

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
spoza sektora finansów  publicznych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sztumie na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na  partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Powiat Sztumski.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


2017-03-07

ogl

 


2017-03-01

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON w 2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2017 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków upływa w przypadku :

1. Modułu I do dnia 30 sierpnia 2017 roku
2. Modułu II występują dwa terminy organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- I termin do 30 marca 2017 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,

- II termin do 10 października 2017 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

W 2017 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1  –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  (zakładka „Aktywny samorząd”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 


2017-01-31

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-01-30

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na udzielanie porad prawnych  z dnia 17.01.2017r. została wybrana oferta Pani Agnieszki Olszewskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawiła najniższą ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


2017-01-24

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych z dnia 16.01.2017r. została wybrana oferta Pani Agnieszki Żejmo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawiła najniższą ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


2017-01-18

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę na czas określony, zadaniowy system czasu pracy

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-01-17

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../
I. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-01-16

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

I. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług psychologicznych

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 


2017-01-16

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

>> Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe

 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:39806
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2017-08-25 07:11:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-08-25 07:11:30