Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:

1)                 Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2)                 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3)                 Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4)                 Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5)                 Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

6)                 Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7)                 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8)                 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9)                 Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

10)             Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

11)             Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

12)             Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

13)             Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14)             Sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

15)             Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

 

Zadania z zakresu administracji rządowej:

1)                 Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2)                 Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)                 Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)                 Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art.5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

 

Zadania z zakresu pieczy zastępczej:

Zarządzeniem Starosty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:

1)                 Prowadzenie naboru i kwalifikacja osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

2)                 Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

3)                 Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;

4)                 Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

5)                 Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w ramach grup wsparcia i rodzin pomocowych;

6)                 Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

7)                 Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

8)                 Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zapewnienie dostępu do pomocy psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

9)                Zapewnienie pomocy prawnej rodzinom zastępczym;

10)             Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

11)             Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

12)             Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów na rodziców zastępczych lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

13)             Zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;

14)             Przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

15)             Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

16)             Organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki nad dzieckiem z powodów zdrowotnych, losowych lub zaplanowanego wypoczynku;

 

Zadania własne powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:

1)                 Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;

2)                 Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;

3)                 Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)                 Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5)                 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6)                 Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

7)                 Prowadzenie rejestru danych, o których mowa w art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8)                 Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

9)                 Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na jego terenie lub na terenie innego powiatu;

10)             Finansowanie pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodzinną pieczę zastępczą i instytucjonalną pieczę zastępczą;

11)             Finansowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego;

12)             Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie;

13)             Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8;

14)             Sprawowanie kontroli w imieniu Zarządu Powiatu Sztumskiego nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczowychowawczymi, na podstawie art. 38b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1)                 Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)                 Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

3)                 Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

4)                 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

5)                 Dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
e) rehabilitacja dzieci i młodzieży;

f) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika;
g) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

6)                 Realizacja programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy w szczególności:

1)                 Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2)                 Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3)                 Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

Pozostałe zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:

1)                 Realizowanie postanowień sądowych stanowiących o umieszczeniu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

2)                 Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

3)                 Kierowanie nieletnich do ośrodków resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;

4)                 Współpraca z ośrodkiem rozwoju edukacji;

5)                 Współpraca z Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku;

6)                 Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.