Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Inspektor Danych Osobowych 

 

Łukasz Mielnik

 

iod@mainsoft.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 OGÓLNA

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy że:
 

 1. Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerem tel. 55 267 74 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pcprsztum.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą poczty elektronicznej:  iod@mainsoft.pl   oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia RODO w celu:

 

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,, wynikających w szczególności z:
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
  • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,
  • Ustawy z dnia 7 września 2007 r o Karcie Polaka,
  • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach,
  • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny,
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • a także przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw.

 

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

 

Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza, z którymi można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także na stronie BIP Placówki w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących w przepisach prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 3. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).
 4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Szczegółowe klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:

Klauzula informacyjna w zakresie:

Nazwa pliku

Informacja ogólna

01_OGÓLNA Szczegóły pliku
Nazwa: 01_OGÓLNA.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - ogólna
Utworzono: 2021-04-14 10:18:01
Data dodania: 2021-04-14 10:16:39
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja w zakresie systemu pieczy zastępczej

02_PIECZA_ZASTĘPCZA Szczegóły pliku
Nazwa: 02_PIECZA_ZASTĘPCZA.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - system pieczy zastępczej
Utworzono: 2021-04-14 10:19:04
Data dodania: 2021-04-14 10:16:40
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja w zakresie systemu pomocy społecznej

03_POMOC_SPOŁECZNA Szczegóły pliku
Nazwa: 03_POMOC_SPOŁECZNA.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - pomoc społeczna
Utworzono: 2021-04-14 10:19:50
Data dodania: 2021-04-14 10:16:40
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja w ramach postępowania w sprawach świadczeń PFRON

04_PFRON Szczegóły pliku
Nazwa: 04_PFRON.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - PFRON
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-14 10:16:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja Puntu Interwencji Kryzysowej

05_PIK Szczegóły pliku
Nazwa: 05_PIK.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Punkt Interwencji Kryzysowej
Utworzono: 2021-04-14 10:21:06
Data dodania: 2021-04-14 10:16:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja dla pracownika

06_PRACOWNICY Szczegóły pliku
Nazwa: 06_PRACOWNICY.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - pracownicy
Utworzono: 2021-04-14 10:21:51
Data dodania: 2021-04-14 10:16:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja dla kandydata do pracy

07_ KANDYDACI DO PRACY Szczegóły pliku
Nazwa: 07_KANDYDACI DO PRACY.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kandydaci do pracy
Utworzono: 2021-04-14 10:22:58
Data dodania: 2021-04-14 10:16:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja dla uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

08_ZFSS Szczegóły pliku
Nazwa: 08_ZFSS.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Utworzono: 2021-04-14 10:23:28
Data dodania: 2021-04-14 10:16:41
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej

09_KONTRAHENCI Szczegóły pliku
Nazwa: 09_KONTRAHENCI.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kontrahenci/strony umów cywilnoprawnych
Utworzono: 2021-04-14 10:24:09
Data dodania: 2021-04-14 10:16:41
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej

10_INF_PUBLICZNA Szczegóły pliku
Nazwa: 10_INFORMACJA_PUBLICZNA.docx
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Dostęp do informacji publicznej
Utworzono: 2021-04-14 10:25:14
Data dodania: 2021-04-14 10:16:41
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja skrócona

11_SKRÓCONA Szczegóły pliku
Nazwa: 11_SKRÓCONA.docx
Opis: Informacja w wersji skróconej
Utworzono: 2021-04-14 10:26:27
Data dodania: 2021-04-14 10:16:42
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx