Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc w zakresie:
 

1. Poradnictwa specjalistycznego:

  • Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego  i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
  • Diagnozowanie, profilaktyka i terapia.
  • Problematyka funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapia rodzinna.

Wyżej wymienione poradnictwo jest świadczone bezpłatnie osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
 

2. Interwencji kryzysowej:

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego,
w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Powiat Sztumski nie prowadzi placówki zapewniającej całodobowe schronienie.

 

PIK udziela pomocy w uzyskaniu schronienia w następujących placówkach:

  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ulica Macieja Rataja 10 83-031 Rusocin,
  • Stowarzyszenie Junona z/s w Kwidzynie Schronisko dla Osób Bezdomnych, Piekło 30, 82-400 Sztum,
  • Dom Samotnej Matki – Monar, ulica Kochanowskiego 7A 80-402 Gdańsk, 
  • Dom Samotnej Matki w Matemblewie prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ulica Matemblewska 67 80-283 Gdańsk.
     

Umieszczenie w w/w placówkach możliwe jest w przypadku uzyskania skierowania z ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oraz w przypadku posiadania wolnych miejsc w placówkach.
 

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sztumie, w ramach, którego organizuje się wyżej wymienioną pomoc działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pod następującym adresem: Osiedle Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, 1 piętro budynku, pokój numer 15.

 

Osoby udzielające pomocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej:

Pracownik socjalny – Jarosław Nowak

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod powyższym adresem oraz pod numerem telefonu: (055) 267-74-79

Psycholog – Agnieszka Żejmo

Wizyty ustalane są indywidualnie pod powyższym adresem lub telefonicznie pod następującym numerem: (055) 267-74-79

Prawnik – Barbara Sikorska

Wizyty ustalane są indywidualnie pod powyzszym adresem lub telefonicznie pod następującym numerem: (055) 267-74-79

 

Ogólnopolskie telefony zaufania:

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 120 002

Centrum Praw Kobiet (22) 621 35 37 – telefon zaufania STOP 600 07 07 17 – telefon interwencyjny

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)- 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka -  800 12 12 12

Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA - 801 24 70 70 lub 654 70 70

Anonimowi Alkoholicy-  801 033 242