Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Archiwum ogłoszeń

Aktualne ogłoszenia - 2020

 

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przy Starostach tworzy się Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami", będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Działając na podstawie art. 44b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 426 z późniejszymi zmianami), który stanowi o tym, że:

 

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i oceniania ich realizacji,
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie danego powiatu, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

 

Członków Powiatowej Społecznej Rady powołuje Starosta, spośród zgłoszonych kandydatów.

 

Kadencja Rady trwa 4 lata.

 

Skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Powiatu Sztumskiego:

 1. Danuta Senger – Przewodnicząca Rady
 2. Małgorzata Kwella – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Elżbieta Kostecka – Sekretarz Rady
 4. Jolanta Masny-Olech – Członek Rady
 5. Czesława Ścisłowska – Członek Rady

 

Zarządzenie Nr 34/2020
Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie numer 34/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.pdf
Opis: Zarządzenie Starosty Powiatu Sztumskiego w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Utworzono: 2020-07-22 09:28:16
Data dodania: 2020-07-22 09:33:02
Autor pliku: Starosta Powiatu Sztumskiego
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 

  

Grafika przedstawia baner plebiscytu "Stulecie Plebiscytu na Powiślu 1920-2020"

 NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2020-2024

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie uprzejmie informuje, iż w dniu 24.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostało opublikowane ogłoszenie Wicestarosty Powiatu Sztumskiego w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024.
 

W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego do zgłaszania spośród swoich przedstawicieli po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. Ocena realizacji programów,
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, czyli w dniu 08 lipca 2020 roku.

Zgłoszenia (decyduje data wpływu) proszę składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie przy Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, bądź można przesłać drogą pocztową na wskazany adres.


Załączniki:

 

Link do ogłoszenia http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2020/2839

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.pdf
Opis: Załącznik do ogłoszenia
Utworzono: 2020-06-26 14:50:45
Data dodania: 2020-06-26 09:42:39
Autor pliku: Agnieszka Olszańska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 plakat 2020

 


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.


Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.


Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia
9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.


Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
  na podstawie ustawy Prawo oświatowe.


Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.
W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.


Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW)


Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.


W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). Wzór wniosku do pobrania poniżej.

Wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu III programu
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.docx
Opis: Wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu III programu
Utworzono: 2020-04-14 14:00:10
Data dodania: 2020-04-14 14:02:12
Autor pliku: Ewelina Łegowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx


Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla wnioskodawców, jak i dla realizatorów – złożenie
i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób.

 

Ważne!


Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Wsparcie nie obejmuje miesięcy przyszłych. Wniosek należy złożyć uwzględniając miesiące przeszłe, w których placówka była zamknięta.

Formą przekazania świadczenia jest przelew na konto bankowe Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.


Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

 

 

Ewelina Łęgowska
Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


 

Ze względu na pandemię prosimy o przekazywanie ozdób świątecznych tylko za pośrednictwem poczty tradycyjnej.


Przyjmujemy prace do dnia 17.04.2020 r. Sztum, dnia 07.04.2020 r.

 

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego prosimy o przekazywanie ozdób świątecznych tylko za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Przyjmujemy prace do dnia 03.04.2020 r., rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 06.04.2020 r. Jednakże zważywszy na obecną sytuację w Polsce, zalecane środki ostrożności nie odbędzie się spotkanie dotyczące wręczenia nagród. Sztum, dnia 12.03.2020 r. 

plakat wielkanoc 2020

 

Regulamin konkursu na ozdobę świąteczną
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin konkursu na ozdobę świąteczną.pdf
Opis: Regulamin konkursu wielkanocnego
Utworzono: 2020-03-06 15:16:34
Data dodania: 2020-03-06 08:14:13
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.


 

>> Plik do pobrania:


Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera
Szczegóły pliku
Nazwa: informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.pdf
Opis: informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych,
Utworzono: 2020-03-10 11:51:26
Data dodania: 2020-03-10 08:02:21
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Załącznik numer 1
do Zarządzenia Nr 05/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie z dnia 05.02.2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2.
Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
spoza sektora finansów  publicznych

 

Powiat Sztumski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sztumie na mocy artykułu 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 1431 ze zmianami) ogłasza otwarty nabór na  partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” osobiście lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 28 lutego 2020 roku do godz. 15:00 na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
Decyduje data wpływu do PCPR.

 

Załączniki:

 

Regulamin Konkursu do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin Konkursu.pdf
Opis: Załącznik nr 1 do ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych
Utworzono: 2020-02-05 14:25:04
Data dodania: 2020-07-22 14:31:38
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz oferty.docx
Opis: Załącznik nr 2 do ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumieo naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych.
Utworzono: 2020-02-05 14:28:17
Data dodania: 2020-07-22 14:32:50
Autor pliku: Ewelina Łęgowska
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Oświadczenie
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie.pdf
Opis: Załącznik nr 3 do ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych.
Utworzono: 2020-02-05 14:29:14
Data dodania: 2020-07-22 14:33:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Jarosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


pogotowie


 

Powiatowe Centrum Pomocy w Sztumie informuje, że w ramach projektu „Otwarte Pomorze – Integracja w działaniu” został otwarty Punkt Doradczy dla Cudzoziemców z siedzibą
w Kwidzynie przy ul. Hallera 5.

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13 do 19 oraz w piątki od godziny 13 do 17.

 

W Punkcie doradczym bezpłatne wsparcie będą mogli uzyskać cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej legalnie przebywający w Polsce,  z terenu powiatu kwidzyńskiego  i sztumskiego oraz pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

 

Głównymi zadaniami punktu jest między innymi prowadzenie doradztwa dla imigrantów i imigrantek z zakresu: doradztwa zawodowego  i w sytuacjach kryzysowych, kwestii administracyjnych i prawnych związanych z legalizacją pobytu i pracy, przysługujących praw  pracowniczych, przeciwdziałaniu dyskryminacji i przestępstw  z nienawiści, w szczególności w obszarach zakwaterowania i środków utrzymania, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi.

informacja o punktach PL

informacja o punktach UKR

informacja o punktach RUS