Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

UCHWAŁA NR XXXIX/227/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie

>> Plik do pobrania: UCHWAŁA NR XXXIX/227/2018


Uchwała nr XXI/132/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

    Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1

    Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

    Traci moc uchwała nr LIII/32/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

§ 3
  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

UZASADNIENIE
    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887) oraz wyznaczeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy dostosować Statut jednostki do przepisów w/w ustawy.
    Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
    Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

   

 

Załącznik do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r.

Statut
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie  zwane dalej „Centrum”, utworzone uchwałą Nr I/2/2002 podjętą przez osobę pełniącą funkcję organów publicznych działającą za Radę Powiatu z dnia 2 stycznia 2002r., działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
4)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240     z późn. zm.),
5)    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
6)    ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
7)    ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 189,   poz. 1493 z późn. zm.),
8)    innych obowiązujących aktów prawnych,
9)    niniejszego Statutu.

§ 2


1.    Centrum jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Sztumskiego.
2.    Siedzibą Centrum jest Sztum (Os. Sierakowskich 15), a terenem jego działania Powiat Sztumski.

 

Rozdział II
Zadania Centrum

§ 3


1.    Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:
1)    pomocy społecznej,
2)    pieczy zastępczej,
3)    rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
4)    przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.    Centrum na podstawie zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3.    Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu,   z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
4.    Szczegółowy zakres działania Centrum, jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Centrum uchwalany przez Zarząd Powiatu.
5.    Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz ustawy o pomocy społecznej.


Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Centrum

§ 4


1.    Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik, reprezentując jednostkę na zewnątrz   i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
2.    Kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
3.    Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Centrum jest Starosta.
4.    Kierownik kieruje Centrum przy pomocy pracowników jednostki.
5.    Kierownik Centrum jest w stosunku do pracowników zwierzchnikiem służbowym  i reprezentantem  pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
6.    Podczas nieobecności Kierownika Centrum, działalnością jednostki kieruje wyznaczony pracownik Centrum.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Centrum

§ 5

1.    Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2.    Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3.    Wydatki Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody uzyskane odprowadzane są na rachunek dochodów Powiatu.
4.    Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
5.    Centrum do realizacji swoich działań pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z funduszy celowych, ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
6.    Centrum nie jest wyposażone przez Powiat w mienie nieruchome. Centrum korzysta   z nieodpłatnego wynajmu pomieszczeń na podstawie zawartej umowy pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie a Centrum


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu Sztumskiego.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1395
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2019-09-03 13:33:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-07-19 22:43:37