Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Archiwum ogłoszeń

Aktualne ogłoszenia - 2019

 

 

2019-04-09

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Nabór

 

 


2019-03-06

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-03-06

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: pracownika socjalnego

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2019-02-19

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY- pracownik socjalny

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie


2019-02-19

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: pracownik socjalny

 


2019-02-05

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY- psycholog

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2019-01-24

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY- pracownik socjalny

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2019-01-17

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

I. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej
Praca w wymiarze: sporządzenie 30 diagnoz  psychofizycznych
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia, od 1 lutego do 30 kwietnia 2019r.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2019-01-07

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych z dnia 10.12.2018r. została wybrana oferta Kancelarii Radcy Prawnego Barbara Sikorska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Oferent spełnił wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawił najniższą ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie


 

ogłoszenia - rok 2018:

2018-12-10

Zapytanie ofertowe na: świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie


 


2018-12-04

Ogłoszenie - składanie wniosków - Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2019

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


 

2018-11-09

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

>> Plik do pobrania

Ogloszenie

 

 


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko : podinspektora

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że na stanowisko podinspektora, w wyniku zakończenia procedury naboru, wybrana została Pani Beata Bartczak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatki:

Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została najwyżej oceniona. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań oraz odpowiednie predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.


31.09.2018r. Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 


2018-08-20

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY- Podinspektora

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji

 

 


2018-07-24

obraz

 

 

 


2018-06-11

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych oraz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania

Zapytanie

 


2018-05-21

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SZTUMIE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SZTUMIE ZA ROK 2017

UCHWAŁA NR XXXIX/227/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2018 r

 


2018-05-11

Informacja o wynikach naboru

STANOWISKO PRACY - pracownik socjalny

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-04-27

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - pracownik socjalny

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2018-04-06

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie sporządzania diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie w/w usług z dnia 21.03.2018r. została wybrana oferta Pani Małgorzaty Laskowskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawiła korzystną ofertę cenową.

Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 


2018-03-21

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../
I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej
Praca w wymiarze: sporządzenie co najmniej 5 diagnoz psychofizycznych w miesiącu

>> Plik do pobrania

Zapytanie

 


2018-03-13

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie sporządzania diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie w/w usług z dnia 01.02.2018r. została wybrana oferta Prywatnej Praktyki Psychologicznej Donata Szalbierz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawiła korzystną ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


 

Sztum, dnia 20.02.2018 r.


Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON w 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2018 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków upływa w przypadku :

1.    Modułu I do dnia 30 sierpnia 2018 roku
2.    Modułu II występują dwa terminy organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- I termin do 30 marca 2018 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018,

- II termin do 10 października 2018 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

W 2018 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–    Zadanie 1  –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–    Zadanie 2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
–    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
–    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
4)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  (zakładka „Aktywny samorząd”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 

 


2018-02-01

Zapytanie ofertowe na: sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2018-01-24

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych z dnia 22.12.2017r. została wybrana oferta Kancelarii Radcy Prawnego Barbara Sikorska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Oferent spełnił wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawił najniższą ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


2018-01-08

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych z dnia 22.12.2017r. została wybrana oferta Pani Agnieszki Żejmo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawiła korzystną ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 

Ogłoszenia - rok 2017:

2017-12-22

Zapytanie ofertowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-12-22


Zapytanie ofertowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług psychologicznych

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-11-16

201711.JPG

 

 


2017-11-07

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że na stanowisko podinspektora po przeprowadzeniu naboru, w wyniku którego wpłynęły 3 oferty, wybrana została Pani Martyna Sobczyk, zam. Stary Targ

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatki:

Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została najwyżej oceniona przez członków Komisji konkursowej, Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań oraz odpowiednie predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 

 


Sztum, dnia 24.10.2017r.


OGŁOSZENIE

              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.10.2017r. uchwałą nr 76/2017 ustalił termin na składanie nowych wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2018.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

 obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,
obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
obszaru G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz  wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F. G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie  od  dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 05 lutego 2018 r

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie od dnia 01.listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r

 


 

2017-10-19

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY- Podinspektora

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

 


Sztum, dn. 24.08.2017r.


Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista pracy z rodziną

 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista pracy z rodziną, ogłoszonego w dniu 03.08.2017r. nie został wybrany żaden kandydat.
 Żaden z kandydatów, którzy zgłosili się do naboru nie spełniał wymagań formalnych.

Kierownik PCPR w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 


Sztum, dn. 11.08.2017r.


Ogłoszenie o unieważnieniu naboru Partnera spoza sektora finansów publicznychdo wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż powołując się na treść   pkt 13 – Procedura konkursowa, Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Ogłoszenia  o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, iż unieważnia nabór Partnera.

 W treści powołanego powyżej punktu ogłaszający nabór zastrzegł sobie możliwosć unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Agnieszka Olszańska
z up. Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


2017-08-03

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista pracy z rodziną

Wymiar etatu: pełen etat

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-08-01

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych z dnia 17.07.2017r. została wybrana oferta Pani Agnieszki Żejmo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka przedstawiła najniższą ofertę cenową oraz spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


2017-07-20

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów  publicznych

Powiat Sztumski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sztumie na mocy art. 33 ustawy  z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na  partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


Sztum, dn. 19.07.2017r.

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych  do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż powołując się na treść  pkt 13 – Procedura konkursowa, Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Ogłoszenia  o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, iż unieważnia nabór Partnera.

Wtreści powołanego powyżej punktu ogłaszający nabór zastrzegł sobie możliwosć unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Ewelina Łęgowska
Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


2017-07-17

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług psychologicznych

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-06-28

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
spoza sektora finansów  publicznych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sztumie na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na  partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Powiat Sztumski.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


2017-03-07

ogl

 


2017-03-01

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON w 2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2017 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków upływa w przypadku :

1. Modułu I do dnia 30 sierpnia 2017 roku
2. Modułu II występują dwa terminy organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- I termin do 30 marca 2017 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,

- II termin do 10 października 2017 r. - data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

W 2017 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1  –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu oraz warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  (zakładka „Aktywny samorząd”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 


2017-01-31

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2017-01-30

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na udzielanie porad prawnych  z dnia 17.01.2017r. została wybrana oferta Pani Agnieszki Olszewskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawiła najniższą ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


2017-01-24

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych z dnia 16.01.2017r. została wybrana oferta Pani Agnieszki Żejmo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi zapytania ofertowego oraz przedstawiła najniższą ofertę cenową.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 


2017-01-18

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę na czas określony, zadaniowy system czasu pracy

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


2017-01-17

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../
I. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług w zakresie udzielania porad prawnych.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie

 


2017-01-16

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

I. Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług psychologicznych

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 


2017-01-16

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Adres do korespondencji: Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
tel. 55 267-74-79, faks 55 267-74-79
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

>> Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe

 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:40265
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2019-04-09 15:11:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-09 15:11:14