Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Zarządzenie Nr 10

Starosty Powiatu Sztumskiego

z dnia 05.03.2008r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d i art. 48  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.), Starosta Powiatu zarządza, co następuje:

§ 1

W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb  ustala się zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 2 Kierownika PCPR w Sztumie z dnia 16 maja 2007r. w sprawie ustalenia zasad osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

 

Zasady dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ze środków PFRON.

 1.      Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 Wytyczne przyjmowania wniosków

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie w imieniu których występuje opiekun prawny, jeżeli:

·         Rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące trudności w poruszaniu się,

·         Udokumentują stałe zameldowanie w lokalu, w którym zamieszkują,

·         Są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę właściciela budynku mieszkalnego na likwidację barier architektonicznych,

·         W ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,

·         W ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej
z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

    Terminy składania wniosków

·         Wnioski mogą być składane przez cały rok.

·         Wnioski podlegają rozpatrzeniu w kolejności daty ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony poza kolejnością.

 

Wytyczne rozpatrywania wniosków

 I Etap

Wnioski złożone w latach ubiegłych będą rozpatrywane według zasad  zawartych w aktualnym Zarządzeniu Starosty w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych.

PCPR w Sztumie w porozumieniu z wnioskodawcą określa zakres dofinansowania w  zależności od rodzaju niepełnosprawności w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z Katalogiem dofinansowania zadań. 

II Etap

PCPR zawiera umowę o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych z wnioskodawcą, który:

·         Zakwalifikował się i któremu przyznano dofinansowanie ze środków PFRON, przeznaczony w danym roku na likwidację barier,

·         Przedłożył nie budzący zastrzeżeń:

- projekt budowlany (szkic mieszkania),

- kosztorys szczegółowy opracowany w oparciu o ceny rynku lokalnego,

·         Potwierdził możliwość zaangażowania wymaganych środków własnych

·         Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690)

·         Powiatowe Centrum zapewnia kontrolę nad prawidłowością realizacji zadania oraz  wydatkowania i rozliczania środków PFRON.

·         Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej wysokości środków finansowych na likwidację barier architektonicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić
o dofinansowanie, bez konieczności składania nowego wniosku, po dokonaniu aktualizacji danych zawartych we wniosku.

·         Jeśli wnioskodawca zmarł wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie podlega dalszemu rozpatrywaniu, należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny wniosek.

Inne szczegółowe informacje:

1)  Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa projekt budowlany , wyciąg z projektu budowlanego lub szkic mieszkania.

2)  Szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności ustala się według, średnich cen publikowanych w regionalnych

 informatorach, a w przypadku  ich braku, średnich cen rynkowych.

3)  Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów:  

   przedwykonawczych – powykonawczych, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi w tym  pozwolenia na budowę.

4) Koszt uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii itp. pokrywa Wnioskodawca

5) Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie wszelkich dodatkowych robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

6) Wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z PCPR-em.

7) Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.

8) O zawarciu umowy z wykonawcą Wnioskodawca obowiązany jest powiadomić PCPR w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

9) Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia centrum, w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

10) Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę:

- faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców – o terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku,

- dowodu uiszczenia udziału własnego,

- protokołu odbioru robót określających koszt i zakres wykonanych robót podpisanego przez wykonawcę oraz Wnioskodawcę

oraz sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto

11) Ponadto przekazanie dofinansowania zostanie dokonane po przeprowadzeniu odbioru wykonanych prac przez pracownika PCPR.

12) Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową.

13) W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od towarów i usług w przypadku płatników VAT.

14) Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

15) W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni po terminie udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad.

16) Do rozliczenia nie uwzględnia się robót dokonywanych przed podpisaniem umowy.

Katalog dofinansowania zadań: dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (poruszających się na wózku inwalidzkim):

 ·         budowę pochylni i dojście do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,

·         dostawę, zakup i montaż:

- szyny – rampy aluminiowej do wózka inwalidzkiego,

- podnośnika,

- platformy schodowej,

- transportera schodowego,

- windy przyściennej,

- podnośnika łazienkowego,

- innych urządzeń do transportu pionowego.

·         dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,

·         roboty polegające na:

- likwidacji progów,

- likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

 ·         przystosowanie drzwi:

- zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co   najmniej 90 cm, pozostałych – co najmniej 80 cm,

- zakup i montaż drzwi przesuwanych,

- zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę, gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy – w kuchni i jednym pokoju, wybranym przez wnioskodawcę,

- zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć jest niemożliwy,

- zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi garażu – dla wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód,

·          wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) jeżeli   stwarza trudności w poruszaniu się,

- budowę lub zakup wolnostojącej łazienki i wc dostosowanych do potrzeb wnioskodawcy, adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno – sanitarne – w przypadku, gdy ze względów technicznych korzystne jest takie usytuowanie, a także przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy poprzez zainstalowanie między innymi kabiny natryskowej, brodzika i siedziska, umywalki dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, sedesu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze oraz glazury w obrębie kabiny prysznicowej i brodzika, zamontowanie uchwytów, poszerzenie otworu drzwiowego oraz zamontowanie skrzydła drzwiowego.

·          przystosowanie, wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę  niepełnosprawną, w tym:

- obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim,

- zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,

- zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 900 (do 1700),

- zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,

·         budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej w przypadku osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną z powodu dysfunkcji narządu ruch/mającą trudności w poruszaniu się.

·         budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

·         wykonanie dojścia do budynku

·         pokrycie kosztów przeprowadzki do przystosowanego mieszkania

  Katalog dofinansowania zadań : dla pozostałych osób niepełnosprawnych:      (z dysfunkcją narządu ruchu lub schorzeniami neurologicznymi):

·         dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz  uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych

·         roboty polegające na:

- likwidacji progów,

             - likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

·         wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się,

·         budowę lub zakup wolnostojących łazienki i wc dostosowanych do potrzeb wnioskodawcy, adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno – sanitarne

-          w przypadku gdy ze względów technicznych korzystne jest także usytuowanie, a także przystosowanie pomieszczeń higieniczno –sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy poprzez zainstalowanie min. kabiny prysznicowej, brodzika i siedziska oraz umywalki i sedesu dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze oraz glazury w obrębie kabiny prysznicowej i brodzika, zamontowanie uchwytów, poszerzenie otworu drzwiowego oraz zamontowanie skrzydła drzwiowego

Katalog dofinansowania zadań: dla osób z dysfunkcją ruchu (posiadających zmiany w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytania rąk potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim):

·         zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę – gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy – w kuchni i jednym pokoju wybranym przez Wnioskodawcę

·         zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach o których mowa wyżej, gdy montaż okuć jest niemożliwy

                Katalog dofinansowania zadań: dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

·         oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,

·         dostawa zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,

·         roboty polegające na:

-          likwidacja progów,

-          likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi,

·         wymiana wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się.

·         budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną
w lokalu lub budynku mieszkalnym  osoby niepełnosprawnej w przypadku wyposażenia w piec węglowy (wyłącznie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi) oraz zamieszkałych samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się,

·         trwałe oznakowanie narożników budynku,

·         wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia dla wnioskodawców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

·         Modernizacja pomieszczeń higieniczno- sanitarnych z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej, ewentualnie adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno- sanitarne wraz z wyposażeniem gdy ze względów technicznych jest to korzystniejsze.

 

Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych, zawartych w poniższym katalogu, który dotyczy: osoby fizycznej, która posiada dysfunkcję narządu ruchu, wzroku oraz schorzeń neurologicznych (potwierdzone orzeczeniem Powiatowego Zespołu  DS. Orzekania o niepełnosprawności o znacznym i umiarkowanym stopniu) oraz  orzeczenia równoważne wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i  orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. lecz potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim lekarza specjalisty zawierającym informacje o rodzaju schorzenia: ruchu, wzroku.

 

 

Zarządzenie nr 12

                                   Starosty Powiatu Sztumskiego

z dnia 05.03.2008r.

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit d  i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz.. 776 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” ,  § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z poźn. zm.) zwanym dalej rozporządzeniem, Starosta Powiatu  zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb ustala się zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik Nr 1

Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:

 Wnioski złożone w latach ubiegłych będą rozpatrywane według zasad  zawartych w aktualnym Zarządzeniu Starosty w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych.

 

 1. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych określonych w poniższym Katalogu,  wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony poza kolejnością.
 3. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier technicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie, bez konieczności składania nowego wniosku, po dokonaniu aktualizacji danych zawartych we wniosku.
 4. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń (wraz z montażem) zawartych w katalogu, który obejmuje:

Katalog zadań dofinansowania: dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

 a)      zakup aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód,

b)      zakup tabliczki Hebold’a, przyrząd do podpisywania się,

c)      zakup kolorowego filtru kontrastowego,

d)     zakup czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi),

e)      zakup termometru (brajlowskiego, mówiącego lub
o podwyższonym polu odczytu),

f)       zakup wagi (z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym)

g)      zakup testera kolorów,

h)      zakup urządzenia sygnalizacyjno – informacyjnego (wskaźnik poziomu cieczy),

i)        zakup przyborów do szycia: igły i nawlekacz,

j)        zakup brajlowskiej miary krawieckiej lub stolarskiej,

k)      zakup notatnika (brajlowskiego, bądź z zastosowaniem mowy syntetycznej),

l)        zakup kuchenki mikrofalowej,

m)    zakup kuchenki elektrycznej,

n)      zakup pralki z oznakowaniem Breila/ dla osób samotnie zamieszkujących lub z osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności/.

 

Katalog zadań dofinansowania: dla osób z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i schorzeniami alergicznymi:

-zakup oczyszczacza powietrza

Katalog zadań dofinansowania: dla kobiet po mastektomii:

 a)      zakup klina pod rękę,

b)      zakup rękawa elastycznego przeciw obrzękowego

Katalog zadań dofinansowania: dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

 a)      zakup siedzenia wannowego,

b)      zakup leżaka kąpielowego,

c)      zakup taboretu prysznicowego,

d)     zakup wózka lub krzesła toaletowego,

e)      zakup podnośnika wannowego,

f)       zakup schodołazu,

g)      zakup podnośnika transportowo – kąpielowego,

h)      krzesło schodowe.

Katalog zadań dofinansowania: dla osób z porażeniem czterokończynowym: sprzęt pierwszej potrzeby:

 a)      zakup urządzenia wspomagającego SAM,

b)      zakup łóżka ułatwiającego obsługę niepełnosprawnego

 

 1. Inne informacje szczegółowe:

a)      Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych,

b)      Wnioskodawca przedstawia minimum jedną ofertę wymaganego urządzenia i ponosi pełną odpowiedzialność za działania sprzedawcy urządzenia.

c)      Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Centrum,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,

d)     Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez Wnioskodawcę:

-          oryginału faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców
o terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia rachunku,

-          dowodu uiszczenia udziału własnego oraz sprawdzeniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto.

e)      Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową.

f)       W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych,
a także podatków od towarów i usług w przypadku płatników VAT.

g)      Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

h)      Jeżeli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek.

i)        W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu, który nie jest zawarty w katalogu zasad, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo decyzję będzie podejmował Kierownik PCPR oraz Komisja do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 11

Starosty Powiatu Sztumskiego

z dnia 05.03.2008r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się

 

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d i art. 48  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.), Starosta Powiatu  zarządza, co następuje:

 

§ 1

W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb  ustala się zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON,  na likwidację barier w komunikowaniu się, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Traci moc zarządzenie Nr 1 Kierownika PCPR w Sztumie z dnia 16 maja 2007r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik Nr 1

 

Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON, na likwidację barier w komunikowaniu się.

 Wnioski złożone w latach ubiegłych będą rozpatrywane według zasad  zawartych w aktualnym Zarządzeniu Starosty w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się.

 I.                   Tryb postępowania:

 Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:

 1.      Pobranie wniosku z PCPR.

2.      Złożenie kompletnego wniosku.

3.      Zaopiniowanie przez Komisję.

4.      Zawarcie umowy pomiędzy Starostą a osobą niepełnosprawną (lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem).

5.      Dokonanie zakupu sprzętu zgodnie z warunkami umowy.

6.      Dostarczenie do PCPR oryginału faktury zakupionego sprzętu.

7.      Udokumentowanie przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia udziału własnego.

8.      Ocena merytoryczna i finansowa przedstawionej faktury. W przypadku braku zastrzeżeń realizacja przelewu na kwotę przyznanego dofinansowania.

9.      Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

II. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania:

 O likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 1. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli:

Ø            w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu,

Ø            w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku były stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej,

Ø            mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych,

 1. Wnioski mogą być składane przez cały rok.
 2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w kolejności daty ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony poza kolejnością.
 3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się  wynosi  do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 4. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier                     w komunikowaniu się, zawartych w niniejszym Katalogu:

 Katalog zadań dofinansowaniadla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

 

 Ø      zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,

Ø      wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,

Ø      wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,

Ø      sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów           i wideofonów,

Ø      inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,

Ø      zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,

Ø      zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera,

Ø      zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego, zakup przenośnego wzmacniacza dźwięku, słuchawki, mini pętla induktofoniczna,

Ø      zakup laryngophonu,

Ø      urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora lub radia,

Ø      zakup urządzeń akustycznych przybliżających dźwięk,

Ø      zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza USDN,

Ø      radiomagnetofon/wieża,

Ø      dyktafon/ dyktafon cyfrowy,

Katalog zadań dofinansowania: dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

 Ø      aparat telefoniczny, telefon komórkowy z programem udźwiękawiającym, telefon bezprzewodowy, programem udźwiękawiającym telefon komórkowy, telefon bezprzewodowy,

Ø      maszyna do pisania brajlem,

Ø      urządzenia i materiały do sporządzania napisów brajlowskich,

Ø      radiomagnetofon/wieża, magnetofon, dyktafon/dyktafon cyfrowy, radio CB,

Ø      zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, powiększalniki telewizyjne lub monitorowe, okulary, monookulary, okulary lornetkowe)

Ø      modem, faxmodem, telefoniczne łącze ISDN,

Ø      odtwarzacz książek mówionych,

Ø      colortes,

Ø      glukometr mówiący,

Ø      ciśnieniomierz mówiący,

Ø      zegarek mówiący,

Ø      zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) lub laptop,

Ø      drukarka,

Ø      skaner,

Ø      programy udźwiękawiające,

Ø      czytak,

Ø      budzik wibracyjny z lampą błyskową,

Ø      nadajnik na płacz dziecka,

Katalog zadań dofinansowania: dla osób z dysfunkcją narządu mowy/ głosu

 

Ø      radiomagnetofon/ wieża,

Ø      dyktafon/dyktafon cyfrowy,

Ø      telefax,

Ø      zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) lub laptop,

Ø      drukarka,

Ø      skaner,

 

 1. O dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego z dostępem do Internetu mogą ubiegać się:

Ø      dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się: niewidoma i niedowidząca, głuchoniema i niedosłysząca, mająca problemy z mową, poruszająca się na wózku inwalidzkim,

Ø      dzieci i młodzież z innymi rodzajami niepełnosprawności ograniczającymi bądź uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, które mają opracowany program rewalidacyjny do prac z komputerem lub orzeczoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną konieczność indywidualnego nauczania, specjalnego nauczania, dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.

Ø      osoby niepełnosprawne dorosłe: niewidome, niedowidzące, głuchonieme    i niedosłyszące, poruszające się na wózku inwalidzkim.

Ø      osoby niepełnosprawne dorosłe z w/w schorzeniami, bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadające umiejętności pracy z komputerem, ( potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu komputerowego), którym zakup komputera umożliwi podniesienie kwalifikacji  zawodowych i ewentualnie podjęcie pracy.

 

III. Inne informacje

1.      Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

2.      Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia PCPR w Sztumie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

3.      Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

4.      Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2651
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-05-21 14:21:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-12-02 11:51:04