Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Archiwum ogłoszeń:

2016-11-17

I N F O R M A C J A
Dotyczy: osób składających wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


2016-11-15

zorganizowanie i realizację usług rehabilitacyjnych w formie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco - rekreacyjnego dla 8 osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywacja społeczno-zawodowa”

Wybór oferty

 


2016-10-31


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia usługi: turnus rehabilitacyjny

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizację usług rehabilitacyjnych w formie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco - rekreacyjnego dla 8 osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywacja społeczno-zawodowa”.

>> Plik do pobrania

Zapytanie

 


2016-09-02

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
Finansowany ze środków PFRON w 2016 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż dnia 30 sierpnia 2016 roku zakończyło etap przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Jednocześnie informujemy, iż od dnia 5 września 2016 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Modułu II – skierowanego do studentów oraz uczniów szkół policealnych, dotyczących roku akademickiego / szkolnego 2016 / 2017.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2016 roku.
 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 

 


2016-07-29

Ogłoszenie

 


2016-07-29

Informacja o wynikach naboru na stanowisko  KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

>> Plik do pobrania

Informacja

 


2016-06-30

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 


 

2016-03-02

 


2016-03-01

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON 2016 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2016 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

                                        Przyjmowanie wniosków:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Moduł I

Moduł II - I półrocze

Moduł II - II półrocze

01.03.2016

30.08.2016

01.03.2015

15.04.2016  

18.04.2016

10.10.2016

 

Terminy dotyczące Modułu II programu „Aktywny samorząd”:

Data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016
do 15 kwietnia 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
do 10 października 2016 r.

 

W 2016 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 


2016-01-29

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Psychologa
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani Agnieszka Żejmo zam. w Sztumie
Uzasadnienie:


Pani Agnieszka Żejmo posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko psychologa  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, w sposób profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania oraz posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne na wymaganym stanowisku.
Ponadto Pani Agnieszka Żejmo zaproponowała najniższą cenę za jedną godzinę świadczenia usługi w stosunku do pozostałych kandydatów.

Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

                                                


2016-01-13

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA – umowa cywilno-prawna

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie o naborze

 


2016-01-04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, informuje że w naszej jednostce udzielane są bezpłatne porady prawne.

Godziny przyjmowania interesantów :
•    Drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 15.00. – 17.00.

 


2015-08-31

 

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
Finansowany ze środków PFRON 2015

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż dnia 31 sierpnia 2015 roku upływa termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I.
Ponadto informujemy, że od dnia 1 września 2015 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II – skierowanego do studentów i uczniów szkół policealnych.
Termin doręczenia wniosku upływa dnia 10.10.2015 roku.

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 


2015-07-24

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
umowa zlecenie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani  Sylwia Szefler zam. Sztum

Uzasadnienie:
Pani Sylwia Szefler posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Kierownik
Ewelina Łęgowska

 


2015-07-08

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum 
II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
III. WYMIAR ETATU: umowa zlecenie, zadaniowy system czasu pracy
IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym           z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
4.    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
5.    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek                w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. WYMAGANIA DODATKOWE:
1.    umiejętność obsługi komputera,
2.    samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
3.    umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
4.    umiejętność pracy w zespole,
5.    znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,
6.    mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, 
7.    posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.
VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.    udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                      w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2.    przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3.    pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
4.    zapewnianie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej                      i rehabilitacyjnej,
5.    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6.    udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7.    przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
8.    udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
9.    wyrażanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka
      w rodzinie zastępczej,
10.    wyrażanie opinii w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewidują przepisy ustawy - w przypadku rodzeństwa,
11.    wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,
12.    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych  kwalifikacji zawodowych.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
5.    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014  roku,  poz. 1182).

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu sztumskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym. 

IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2015roku do godziny 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie- umowa zlecenie”. 
X. INFORMACJE DODATKOWE: 
•    Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://www.pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR. 
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty będą odsyłane na wniosek kandydata. 

Sztum, dnia 8 lipca 2015r.                                                                            

Kierownik PCPR


2015-06-25

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

umowa o pracę

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani  Lidia Piernicka zam. Malbork
Uzasadnienie:
Pani Lidia Piernicka posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadała na zadawane pytania profesjonalnie i rzeczowo, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Kierownik
Ewelina Łęgowska

 


 

2015-06-12

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

III. WYMIAR ETATU: umowa o pracę na czas określony, zadaniowy system czasu pracy

IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym           z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

 1. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 2. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek                w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi komputera,
 2. samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
 3. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,
 6. mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                      w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 3. pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej                      i rehabilitacyjnej,
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 7. przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
 8. udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
 9. wyrażanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka

      w rodzinie zastępczej,

 1. wyrażanie opinii w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewidują przepisy ustawy - w przypadku rodzeństwa,
 2. wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,
 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych  kwalifikacji zawodowych.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014  roku,  poz. 1182).

 

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu sztumskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym.

 

IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2015roku do godziny 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie”.

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://www.pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty będą odsyłane na wniosek kandydata.

 

Sztum, dnia 12 czerwca 2015r.                                                                            

 

Kierownik

Ewelina Łęgowska

 


 

 

2015-05-05

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
Finansowany ze środków PFRON 2015


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Z treści ww. programu wynikają następujące zmiany:
1. Umowa dofinansowania może być zawarta z Wnioskodawcą po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.
2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia,
2) w przypadku Modułu II – do dnia 10 października.


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 


Sztum, dnia 23.03.2015 r.


Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON 2015 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd PFRON w dniu 19.03.2015 r. wprowadził zmiany dotyczące Modułu II ww. programu.
Zakres wprowadzonych zmian:
- wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 700 zł
- wskazano maksymalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 1000 zł
- określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia – z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
•    zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
•    z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł.
- wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II”, przez co należy rozumieć:
•    dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
•    w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidulanych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r., tj. według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12


Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie
Ewelina Łęgowska
 


2015-03-02

20150302

 


2015-02-25


 
INFORMACJA O WYNIKACH  PRZEPROWADZONEGO
NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko
Referent ds. organizacyjno- kadrowych


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani Iwona Pietrzyk zam. w Czerninie
 
Uzasadnienie
 
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie oraz odpowiednie predyspozycje    i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta.  Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska
 


 

2015-02-13

 

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
referent ds. organizacyjno- kadrowych
połowa etatuDo głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Prowadzenie spraw kadrowych.
2. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługa administracyjno-biurową.
3. Obsługa sekretariatu.
4. Prowadzenie spraw z zakresu BHP.
5. Prowadzenie spraw z zakresu ZFŚC.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:     
Miejsce pracy:
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, parter.
Stanowisko pracy:
Praca przy monitorze ekranowym. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Wymiar czasu pracy:
Połowa etatu.
Sposób zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony – docelowo na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne:
–    wykształcenie  średnie;
–    znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego;
-   co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z obsługą spraw kadrowych;
-    nieposzlakowana opinia;
–    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
–    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
–    obywatelstwo polskie.
Wymagania dodatkowe:
–    umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych i decyzji administracyjnych,
–    umiejętności osobowościowe i zawodowe: samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, uczciwość, bezstronność, odpowiedzialność, uprzejmość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
–    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
–    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy,
–    kopia dokumentu tożsamości,
–    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
–    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie¬zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182)
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobo¬wych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 23.02.2015r. do godz. 15.00 pod adresem: Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjno-kadrowych”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do PCPR), nie spełniające wymogów formalnych lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 267-74-79

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety¬nu Informacji Publicznej internetowej  http://www.pcprsztum.mojbip.pl/  oraz na tablicy informacyjnej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Sztum, dn. 13.02.2015r.
 


2015-01-29

Sztum, dn. 29.01.2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH  PRZEPROWADZONEGO
NABORU KANDYDATÓW
na stanowisko
Referent ds. świadczeń

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani Magdalena Steiniger zam. w Sztumie
 
Uzasadnienie
 
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie oraz odpowiednie predyspozycje   i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referent.  Dobrze zna  przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego, a także posiada doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.
 


2015-01-20

 

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
umowa zlecenie
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani  Alicja Bruś zam. Czernin


Uzasadnienie:
Pani Alicja Bruś posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadała na zadawane pytania profesjonalnie i rzeczowo, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Kierownik
Ewelina Łęgowska
 


2015-01-08

 

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
referent ds. świadczeń


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

a) Prowadzenie postępowań w sprawie:
•    przyznania oraz zmiany świadczeń, dodatków  i dofinansowań przysługujących   rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na umieszczone w niej dziecko w systemie informatycznym i ręcznym w tym sporządzanie projektów decyzji administracyjnych,
•    sporządzania projektów decyzji administracyjnych dot. przyznania innej pomocy rodzinie zastępczej, prowadzącym rodzinny dom dziecka wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
•    sporządzania projektów umów/zmian w sprawie pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/ rodzinnego domu dziecka,
•    nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
b) Przygotowywanie list wypłat:
•    przyznanych świadczeń, dodatków i dofinansowań przyznanych  rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na umieszczone w niej dziecko/dzieci,
•    dotyczących innej pomocy rodzinie zastępczej/ prowadzącym rodzinny dom dziecka wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
c) Prowadzenie postępowań związanych z windykacjami komorniczymi i administracyjnymi dotyczącymi  nienależnie pobranych świadczeń.
d) Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wersji elektronicznej i systemie informatycznym i ręcznym.
e) Prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej opłat za pobyt w pieczy zastępczej w systemie informatycznym i ręcznym.
f) Przekazywanie do działu księgowości niezbędnych informacji dotyczących obciążeń opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.  
g) Prowadzenie niezbędnych rejestrów.
h) Prowadzenie pozostałej sprawozdawczości w zakresie zajmowanego stanowiska.
i) Nadzorowanie, koordynowanie, aktualizowanie, praca, przesyłanie sprawozdań oraz innych wymaganych danych w programie do obsługi pomocy społecznej POMOST i SAC.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:     
Miejsce pracy:
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, parter.
Stanowisko pracy:
Praca przy monitorze ekranowym. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Wymiar czasu pracy:
Pełny etat.
Sposób zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony – docelowo na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne:
–    wykształcenie  średnie;
–    znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego;
-   znajomość obsługi programu POMOST;
-    nieposzlakowana opinia;
–    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
–    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
–    obywatelstwo polskie.
Wymagania dodatkowe:
–    umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych i decyzji administracyjnych,
-   staż pracy na stanowiskach urzędniczych będzie dodatkowym atutem,
–    umiejętności osobowościowe i zawodowe: samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, uczciwość, bezstronność, odpowiedzialność, uprzejmość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
–    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
–    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy,
–    kopia dokumentu tożsamości,
–    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
–    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie¬zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobo¬wych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 20.01.2015r. do godz. 15.00 pod adresem: Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do PCPR), nie spełniające wymogów formalnych lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 267-74-79

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety¬nu Informacji Publicznej internetowej  http://www.pcprsztum.mojbip.pl/  oraz na tablicy informacyjnej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Sztum, dn. 08.01.2015r.

Kierownik
Ewelina Łęgowska
 


2015-01-05

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
III. WYMIAR ETATU: umowa zlecenie, zadaniowy system pracy
IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym           z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
4.    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
5.    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek                w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. WYMAGANIA DODATKOWE:
1.    umiejętność obsługi komputera,
2.    samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
3.    umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
4.    umiejętność pracy w zespole,
5.    znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,
6.    mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,
7.    posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.
VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.    udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                      w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2.    przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3.    pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
4.    zapewnianie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej                      i rehabilitacyjnej,
5.    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6.    udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7.    przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
8.    udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
9.    wyrażanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka
      w rodzinie zastępczej,
10.    wyrażanie opinii w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewidują przepisy ustawy - w przypadku rodzeństwa,
11.    wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,
12.    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych  kwalifikacji zawodowych.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
5.    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu sztumskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym.
Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.
IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15  stycznia 2015roku do godziny 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie- umowa zlecenie”.
X. INFORMACJE DODATKOWE:
•    Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://www.pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty będą odsyłane na wniosek kandydata.

Sztum, dnia 5 stycznia 2015r.                                                                            

Kierownik
Ewelina Łęgowska
 


2014-12-04

Wybór oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy pn. "Mikołajki" dla 59 osób w ramach projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

>> Plik do pobrania:
Wybór oferty
 


2014-11-18

Zapytanie ofertowe

Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy pn. "Mikołajki" dla 59 osób w ramach projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

>> Plik do pobrania

Zapytanie
 


2014-11-06

Wybór oferty - przeprowadzenie korepetycji z j. anglielskiego dla 2 dzieci oraz z j. niemieckiego dla 1 dziecka.
 

>> Plik do pobrania

Wybór oferty


2014-10-28

Wybór oferty - przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego metodą Callana dla jednej osoby w ramach projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

>> Plik do pobrania

Wybór oferty

 


2014-10-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego dla 2 dzieci oraz z języka niemieckiego dla 1 dziecka w ramach projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie


2014-10-15

 

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie 40 godzin kursu nauki języka angielskiego metodą Callana dla jednej osoby w ramach projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

>> Plik do pobrania

Zapytanie


2014-09-29

WYBÓR OFERTY

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracji sensorycznej
>> Plik do pobrania

Wybór oferty


2014-09-29

WYBÓR OFERTY

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w ramach profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku przemocy.
>> Plik do pobrania

Wybór oferty


2014-09-22

WYBÓR OFERTY

Zorganizowanie jednodniowych warsztatów - dostrzeganie uroków i walorów jesieni - zabawa muzycnzo-ruchowa dla 20 dzieci.

>> Plik do pobrania

Wybór oferty


2014-09-18

 

WYBÓR OFERTY

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem i warsztatów budowania więzi rodzinnhych.

>> Plik do pobrania

Wybór oferty

 


2014-09-18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracji sensorycznej stymulującej rozwój psychoruchowy dla dzieci i opiekunów z rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Plik do pobrania

Zapytanie

 


2014-09-18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w ramach profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku przemocy, mający na celu ziwększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych oraz zajęć terapeutycznych dla wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego.
 

>> Plik do pobrania

Zapytanie

 


 

2014-09-16

 

WYBÓR OFERTY

Wykonanie spektaklu o charakterze bajki oraz zorganizowanie zabaw dla dzieci i osób dorosłych (59 osób) przez grupę teatralną.

 

>> Plik do pobrania

Wybór oferty

 


 

 

2014-09-09

Wybór oferty

Kurs na opiekunkę dziecięcą w żłobku lub w klubie dziecięcym oraz kurs na opiekuna osób starszych i chorych

>> Plik do pobrania:
Wybór oferty

 

 


 

2014-09-02

 

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie jedniodniowych warsztatów  - dostrzeganie uroków i walorów jesieni - zabawa muzyczno - ruchowa dla 20 dzieci w wieku 5-12.

 

>> Plik do pobrania:
Ogłoszenie

 

 

 

 


 

2014-09-01

 

Zapytanie ofertowe: zorganizowanie i przeprowadzenie usług:
- insywidualne konsultacje z psychologiem
- warsztaty budowania więzi rodzinnych

 

>> Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

 

 

 


 

 

2014-08-29

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie spektaklu o charakterze bajki oraz zorganizowanie zabaw dla dzieci i osób dorosłych 59 osób (...)

 

>> Plik do pobrania

Zapytanie

 

 

 


 

2014-08-25

Wybór oferty

Jedniodniowa wycieczka do Miejskiego Ogrodlu Zoologicznego.

>> Pliki do pobrania:

Wybór oferty

 

 


 

 

2014-08-11

 

Zapytanie ofertowe

Organizacja jednodniowej wycieczki do  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża" w Gdańsku - Oliwa

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 


 

2014-08-07

 

Wybór oferty

Dot. kursu stylizacja paznokcia

>> Plik do pobrania:

Wybór oferty

 

 


 

2014-07-31

 

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani  Żaneta Piecek zam. w Przezmaku.

Uzasadnienie:
Pani Żaneta Piecek posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, w sposób rzeczowy i profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.


Z up. Kierownika
Agnieszka Olszańska
 

 

 


 

2014-07-14

 

Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci

 

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 


 

2014-07-08

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

 

 


 

2014-07-08

 

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
umowa zlecenie
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 04.07.2014r. rekrutacji nie został wyłoniony kandydat na ww. stanowisko.


Z up. Kierownika
Agnieszka Olszańska
 

 


 

2014-07-01

Wybór oferty - org. koloni letniej

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 


 

2014-06-26

Zapytanie ofertowe: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii C+E

>> Plik do poborania:

Zapytanie

 

 


 

2014-06-25

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 


 

2014-06-25

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Sztumie informuje, że w ramach realizowanego projektu SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż ogłasza nabór na Pedagoga do zadań realizowanych w Centrum dla Rodzin.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 

 


 

2014-06-16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja dziesięciodniowej koloni letniej w turystycznej miejscowości położonej nad morzem dla 19 dzieci z terenu powiatu sztumskiego w wieku od 7 do 14 lat w ramach działań projektu SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż.
Preferowany termin kolonii –miesiąc lipiec/ początek miesiąca sierpnia 2014 r.

>> Plik do pobrania

Zapytanie oraz załączniki

 

 


 

 

2014-06-04

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani  Małgorzata Malinowska zam. w Sztumie.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Malinowska posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, w sposób rzeczowy i profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Z up. Kierownika
Agnieszka Olszańska
 

 


 

2014-05-22

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie


 
2014-05-14

 

Wybor oferty - kurs fryzjerski

>> Plik do pobrania

Wybór oferty

 

 


 

2014-05-14

Wybor oferty - kurs prawa jazdy kat B

>> Plik do pobrania

Wybór oferty
 

 


 

2014-05-08

Wybór oferty - przewóz osób
>> Plik do pobrania

Wybór oferty

 

 

 


 

2014-05-06

 

Wybór oferty - adaptacja pomieszczenia dla Centrum dla Rodzin
>> Pik do pobrania

Wybór oferty

 
2014-04-28

 

Zapytanie ofertowe
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fryzjerskiego dla czterech uczestników projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 
2014-04-25

 

Zapytanie ofertowe - prawo jazdy

 

 


 

2014-04-25

Zapytanie ofertowe - spotkanie integracyjne

 

 


 

2014-04-14

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

 

 

 


 

2014-04-08
 

BEZPŁATNA PORADA PRAWNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej porady radcy prawnego, który pełni dyżury
w każdy wtorek od godz. 1000 do godz. 1100
w siedzibie PCPR w Sztumie, oś. Sierakowskich 15.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia osobiście bądź telefonicznie: 55 267-74-79 lub e-mailowo: pcpr_sztum@wp.pl

 

 


 

2014-03-18

 

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani  Anna Znamierowska-Bielińska zam. w Dzierzgoniu.

 

Uzasadnienie:
Pani Anna Znamierowska -Bielińska posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, w sposób rzeczowy  i profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Kierownik
Ewelina Łęgowska

 


 

2014-03-18

 

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
umowa zlecenie
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:
Pani  Anna Cenacewicz zam. w Rodowie.

Uzasadnienie:
Pani Anna Cenacewicz posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadała na zadawane pytania profesjonalnie, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Kierownik
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dnia 07.03.2014 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON 2014 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 10 marzec 2014 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Moduł I

Moduł II - I półrocze

Moduł II - II półrocze

10.03.2014

30.09.2014

10.03.2014

30.03.2014

01.04.2014

30.09.2014

 

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–       Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–       Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–       Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–       Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)      Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–         Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

–         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4)        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

2014-03-05

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKOKOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
III. WYMIAR ETATU: PEŁNY
IV. RODZAJ UMOWY: ZLECENIE
V. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym           z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
4.    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
5.    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek                w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VI. WYMAGANIA DODATKOWE:
1.    umiejętność obsługi komputera,
2.    samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
3.    umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
4.    umiejętność pracy w zespole,
5.    znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,
6.    mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,
7.    mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.
VII. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.    udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka   w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2.    przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3.    pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
4.    zapewnianie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej   i rehabilitacyjnej,
5.    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6.    udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7.    przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
8.    udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
9.    wyrażanie opinii w sprawach dot. wytaczania na rzecz dziecka przebywającego   w rodzinnej pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,
10.    wyrażanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka
      w rodzinie zastępczej,
11.    wyrażanie opinii w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewidują przepisy ustawy - w przypadku rodzeństwa,
12.    wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,
13.    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych  kwalifikacji zawodowych.
VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
5.    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
IX. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu sztumskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym.
Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.
X. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 marca 2014 roku do godziny 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie- umowa zlecenie”.
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
•    Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://www.pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty będą odsyłane na wniosek kandydata.
Sztum, dnia 5 marzec 2014 r.
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

Sztum, dnia 27 luty 2014 r.

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKOKOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
III. WYMIAR ETATU: PEŁNY
IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym  z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
4.    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
5.    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. WYMAGANIA DODATKOWE:
1.    umiejętność obsługi komputera,
2.    samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
3.    umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
4.    umiejętność pracy w zespole,
5.    znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,
6.    mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,
7.    mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.
VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.    udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2.    przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3.    pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
4.    zapewnianie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  i rehabilitacyjnej,
5.    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6.    udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7.    przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
8.    udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
9.    wyrażanie opinii w sprawach dot. wytaczania na rzecz dziecka przebywającego    w rodzinnej pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,
10.    wyrażanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka
      w rodzinie zastępczej,
11.    wyrażanie opinii w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewidują przepisy ustawy - w przypadku rodzeństwa,
12.    wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,
13.    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych  kwalifikacji zawodowych.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
5.    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu sztumskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym.
Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.
IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 marca 2014 roku do godziny 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie”.
X. INFORMACJE DODATKOWE:
•    Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://www.pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty będą odsyłane na wniosek kandydata.
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum,  dnia 27.02.2014r.
OGŁOSZENIE
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje szkolenie       e-learningowe w ramach projektu pt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”, który będzie realizowany do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
W ramach modułu szkoleniowego powstały dwa niezależne kursy adresowane do dwóch kategorii odbiorców: informatyków, administratorów, webmasterów, projektantów i wykonawców serwisów internetowych oraz redaktorów serwisów internetowych.
Uczestnicząc w szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:
1.    Jakie potrzeby w przypadku korzystania ze stron internetowych mają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
2.    W jaki sposób tworzyć, administrować a także zarządzać treścią dostępnych serwisów internetowych, w tym umieszczać grafiki, banery, animacje, wykresy, utwory audiowizualne etc.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma po jego zakończeniu certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz szkolenia są dostępne pod adresem platformy internetowej: www.edukacja.pfron.org.pl W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny :        
1.    Pani Sonja Strychalska – Koordynator ds. edukacji (22) 505-55-30 tel. kom. 507-283-743
2.    Pani Agnieszka Zaranek – Kierownik projektu (22) 505-55-71 tel. kom.        517-433-826.
Z poważaniem
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dnia 27.02.2014
OGŁOSZENIE
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt systemowy pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, przeprowadzany od 1 marca 2013 r. do 20 lutego 2015 r.
Podstawowym celem projektu „Ramowe wytyczne…” jest opracowanie  i upowszechnianie wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.  
Jednym z planowanych efektów projektu, oprócz rozpowszechniania wiedzy, będzie stworzenie komputerowego narzędzia do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie również publikacja, w której zostaną zebrane i opisane przykłady dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób o określonej niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2014 r. zostało zorganizowanych 16 Punktów Informacyjno-Doradczych (PI-D). Ich zadaniem będzie podnoszenie poziomu wiedzy i wspieranie osób zainteresowanych problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, m.in. pracodawców, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów, a także samych osób niepełnosprawnych. Ponadto pracownicy PI-D zatrudnieni przy realizacji projektu „Ramowe wytyczne…” zorganizują spotkania we wszystkich miastach powiatowych i miastach na prawach powiatu w celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.
Informacje na temat projektu „Ramowe wytyczne…” można uzyskać poprzez stronę internetową www.pfron.org.pl, osobiście w PI-D znajdującym się w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON przy Al. Grunwaldzkiej 184 w Gdańsku oraz telefonicznie pod numerem tel. 058 35 00 598 pan Mariusz Justyna oraz tel.  058 35 00 599 pan Wojciech Lemańczyk.      
Z poważaniem
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dnia 03.02.2014r.

OGŁOSZENIE

              Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.
Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,
w ramach:
      obszaru A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
      sprzęt rehabilitacyjny,
obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D – likwidacja barier transportowych,
obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).
Wnioski w obszarze A należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2014r
Wnioski w obszarach B, C, D, F. G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie od dnia
1 lutego do dnia 31 marca 2014r
Wnioski w obszarze E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 14 listopada 2014r
Ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel: (55) 640-30-75.
                                                                                                             
Z poważaniem
Ewelina Łęgowska

 

 


 

2014-02-03

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
RADCY PRAWNEGO
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniony:

Pan Stanisław Ziętek- Kancelaria Radcy Prawnego „Radca”, Malbork

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Ziętek posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą, w sposób profesjonalny odpowiadał na zadawane pytania oraz posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne na wymaganym stanowisku.
Sztum, dn. 03.02.2014r.                                                                           
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dnia 07.01.2014r.

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIEOgłasza nabór na stanowisko RADCY PRAWNEGO – umowa cywilno-prawna

 Wymagania:
•    uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
•    wykształcenie wyższe prawnicze,
•    posiadanie nieposzlakowanej opinii,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
•    umiejętność dobrej organizacji pracy własnego stanowiska,
•    sumienność, terminowość, odpowiedzialność,
•    otwartość na kontakt z ludźmi.
Oferta musi zawierać:
•    aktualne CV Oferenta z klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych”,
•    kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•    kserokopię dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,
•    oświadczenie Oferenta, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    cenę brutto za jedną godzinę świadczenia usług obejmującą całość zamówienia lub poszczególne zadania, wyrażoną cyfrą i słownie.
Zakres pracy:
•    udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu sztumskiego,
•    pomoc przy pisaniu pism procesowych, w tym w postępowaniach: cywilnym, administracyjnym  i karnym,
•    pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
Rodzaj umowy:
Umowa cywilno-prawna. Zatrudnienie: styczeń-grudzień 2014. Dwa razy w miesiącu (4 godziny zegarowe), w godzinach urzędowania Zamawiającego. Uzgodnienie dnia tygodnia i godzin nastąpi po wyborze Oferenta i rozpoczęciu współpracy.
Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
•    cena brutto za 1 godzinę zegarową wykonania usługi – 100%.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna  o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu takich samych ofert lub unieważnienia konkursu w przypadku wpłynięcia ofert, których cena za godzinę usługi będzie wykraczała poza możliwości budżetowe Zamawiającego.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.01.2014r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „RADCA PRAWNY”.
Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.
Sztum, dn. 07.01.2014r.        
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska                        

 


 

Sztum, dnia 05.09.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. 1.      Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum,  tel.: 55 267-74-79,   fax 55 267-74-76, adres e-mail: pcpr_sztum@wp.pl

 

 1. 2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

 1. 3.      Termin realizacji/wykonania zamówienia:  wrzesień-październik 2013r.
 2. 4.      Data złożenia ofert: do 05.09.2013r.
 3. 5.      Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria

Oferowana cena brutto

1.

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział                    w Elblągu, ul. Bema 55,              82-300 Elbląg

Spełnione

 6090zł

3.

CTS Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Krótka 5

82-300 Elbląg

Spełnione

7800zł

 

 1. 6.      Wybrana oferta: Oferta nr 1. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział  w Elblągu, ul. Bema 55, 82-300 Elbląg.
 2. 7.      Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniej: o wyborze oferty zadecydowała najniższa cena.

Kierownik PCPR

Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dn. 08.05.2013r.

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
RADCY PRAWNEGO
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniony:
Pan Marek Bołkowski- Kancelaria Adwokacka Marek Bołkowski- adwokat, Kwidzyn

Uzasadnienie:
Pan Marek Bołkowski posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko radcy prawnego   w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą, w sposób profesjonalny odpowiadał na zadawane pytania oraz posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne na wymaganym stanowisku.
Sztum, dn. 08.05.2013r.

Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dn. 23.04.2013r.    

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

Ogłasza nabór na stanowisko RADCY PRAWNEGO – umowa cywilno-prawna
 Wymagania:
•    uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
•    wykształcenie wyższe prawnicze,
•    posiadanie nieposzlakowanej opinii,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
•    umiejętność dobrej organizacji pracy własnego stanowiska,
•    sumienność, terminowość, odpowiedzialność,
•    otwartość na kontakt z ludźmi.
Oferta musi zawierać:
•    aktualne CV Oferenta z klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych”,
•    kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•    kserokopię dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,
•    oświadczenie Oferenta, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    cenę brutto za jedną godzinę świadczenia usług obejmującą całość zamówienia lub poszczególne zadania, wyrażoną cyfrą i słownie.
Zakres pracy:
•    udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu sztumskiego,
•    pomoc przy pisaniu pism procesowych, w tym w postępowaniach: cywilnym, administracyjnym  i karnym,
•    pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
Rodzaj umowy:
Umowa zlecenia. Zatrudnienie: kwiecień-grudzień 2013. Dwa razy w miesiącu (4 godziny zegarowe), w godzinach urzędowania Zamawiającego. Uzgodnienie dnia tygodnia i godzin nastąpi po wyborze Oferenta i rozpoczęciu współpracy.
Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
•    cena brutto za 1 godzinę zegarową wykonania usługi – 100%.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna   o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu takich samych ofert.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.05.2013r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „RADCA PRAWNY”.
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.
  

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska    

 


Sztum, dnia 12.04.2013 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków:w module I – do dnia 30 września 2013 roku,
w module II – w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 września 2013 r.
Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
–    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
–    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  (zakładka „Aktywny samorząd”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

>> Plik do pobrania:

Załączniki

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dn. 28.03.2013r.

 

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

PSYCHOLOGA

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniony:

Pan Piotr Zakrzewicz

Uzasadnienie:

 

Pan Zakrzewicz posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które uzupełniane są licznymi kursami doszkalającymi.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą, w sposób profesjonalny odpowiadał na zadawane pytania oraz posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne na wymaganym stanowisku.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dn. 28.03.2013r.

W ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na stanowisko psychologa – poradnictwo specjalistyczne została wybrana Pani:
1.    Aleksandra Grabowska zam. Mareza.
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrana kandydatka wykazała się dobrą znajomością związanych ze specyfiką swojej pracy.

 

 


 

Sztum, dn. 26.03.2013r.

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:

Pani  Magdalena Mechlińska

Uzasadnienie:

 

Pani Magdalena Mechlińska posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, w sposób rzeczowy  i profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

 


Sztum, dn. 25.03.2013r.

 

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego - wyniki formalne
>> Plik do pobrnia:
Wynik formalny


 

Sztum, dn. 25.03.2013r.

 

Nabór na stanowisko Psychologa - wyniki formalne

>> Plik do pobrnia:

Wynik formalny

 

 


 

Sztum, dn. 14.03.2013r.

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko RADCY PRAWNEGO – umowa cywilno-prawna

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

Sztum, dn. 13.03.2013 r.

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
PSYCHOLOGA- umowa cywilno-prawna

 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

 

Sztum, dnia 12 marca 2013 r.

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

Sztum dnia, 04.03.2013r.

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko Psychologa  - poradnictwo specjalistyczne

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


Sztum dnia, 04.03.2013r.

 

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

Sztum, dnia 22.02.2013r.

OGŁOSZENIE

              Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin do dnia 30 kwietnia 2013 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i  powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”
    W roku 2013, na ternie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:
1.    obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2.    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3.    obszar D – likwidacja barier transportowych,
4.    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
5.    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6.    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, w terminie do dnia 29 marca 2013 roku.
Ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel: (55) 640-30-75.
                                                                                                                      
Ewelina Łęgowska

 

 


 

 

Sztum, dnia 12.02.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.    Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, tel.: 55 267-74-79,   fax 55 267-74-76, adres e-mail: pcpr_sztum@wp.pl
2.     Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego
3.    Termin realizacji/wykonania zamówienia:  luty-grudzień 2013r.
4.    Data złożenia ofert: do 11.02.2013r.
5.    Zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria

Oferowana cena brutto

1.

Joanna Jachim-Poleszak zam. Kościeleczki

Spełnione

 3 300zł

2.

Katarzyna Bujalska zam. Sztum

Spełnione

3 300zł

3.

Beata Szymala zam. Malbork

Spełnione

3 300zł

6.    Wybrana oferta: Oferta nr 1 i 3.
7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniej: osoby składające ofertę nr 1 i nr 3 posiadają odpowiednie wykształcenie, uzupełnione licznymi kursami i szkoleniami oraz studiami podyplomowymi, oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, tj. prowadzenie grup socjoterapeutycznych, zajęć warsztatowych z dziećmi i młodzieżą i terapii pedagogicznej.
Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 

 


Sztum, dnia 12.02.2013r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.    Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, tel.: 55 267-74-79,   fax 55 267-74-76, adres e-mail: pcpr_sztum@wp.pl
2.     Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań mających na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych w formie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu powiatu sztumskiego.
3.    Termin realizacji/wykonania zamówienia:  luty-grudzień 2013r.
4.    Data złożenia ofert: do 11.02.2013r.
5.    Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria

Oferowana cena brutto

1.

Aleksandra Pietrulewicz zam. Kościeleczki

Aleksandra Wnuk zam. Sztum

Oferta wspólna

Spełnione

 7 260zł

6.    Wybrana oferta: Oferta nr 1.
7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniej: została złożona jedna wspólna oferta, osoby składające ofertę posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
Ewelina Łęgowska
Kierownik PCPR w Sztumie

 

 


 

 

Sztum, dn. 28.01.2013r.

Zapytanie ofertowe
1.    Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
2.    Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań mających na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych w formie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu powiatu sztumskiego.
>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe

 


Sztum, dn. 28.01.2013r.

 

Zapytanie ofertowe
1.    Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum
2.    Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

 

2012-11-16

Uchwała nr XXI/132/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
>> Pobierz (pdf)

 

 


 

2012-11-14

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku.

POWIATOWY  PROGRAM DZIAŁAŃ  
NA  RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATU SZTUMSKIEGO
na lata 2012 – 2020

>> Pobierz (pdf)

 

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że na stanowisko starszy referent po przeprowadzeniu naboru, w wyniku którego wpłynęły 4 oferty, wybrana została Pani Mirosława Polak-Wiśniewska, zam. Barlewiczki
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatki:
Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została najwyżej oceniona. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań oraz odpowiednie predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
.
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dn. 01.10.2012r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent  (pełny etat).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1.  posiadane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku:
     administracja,  
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.  nieposzlakowana opinia.
DODATKOWE WYMAGANIA:
1.    znajomość przepisów prawnych, m.in.:  
•    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),  
•    ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592),
•    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
2.    preferowane doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1.    obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2.    współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  życiorys  (CV)  (opatrzony klauzulą:  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
    osobowych  zawartych   w   ofercie   pracy   dla   potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
    rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29.08.1997 r.  o  ochronie danych osobowych (Dz. U.
    z   2002 r.  Nr 1001,   poz. 926 z późn. zm.),    
2.  list motywacyjny,
3.  dokumenty poświadczające wykształcenie,
4.  dokumenty potwierdzające staż pracy,
5.  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.  własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności,
8. własnoręcznie napisane oświadczenie  o   pełnej zdolności do czynności prawnych oraz    o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowanie konkursowego:
I Etap- weryfikacja formalna, II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum, z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na starszego referenta, w terminie do dnia 11.10.2012 roku do godz. 15.00.
Nadesłane oferty nie będą zwracane.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15.
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

 

ZMIANA WYNIKÓW NABORU

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Informujemy, że w wyniku rezygnacji poprzedniego kandydata na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – Pani Magdaleny Dziedzic zamieszkałej w Sztumie, po ponownym rozpatrzeniu kandydatur na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:

            Pani Nina Kalinowska zamieszkała w Dzierzgoniu.

 

Uzasadnienie:

Pani Nina Kalinowska posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej również wykazała się wiedzą, także zaprezentowała się jako osoba otwarta, zdecydowana, pewna siebie i kontaktowa co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na  ww. stanowisku.

 

 

 


 

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:

Pani  Magdalena Dziedzic zamieszkała w Sztumie.

 

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Dziedzic posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, w sposób rzeczowy i profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania, a także okazała się osobą komunikatywną, co jest niezbędnym elementem do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

 

 


 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKOKOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
III. WYMIAR ETATU: PEŁNY
IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym           z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
4.    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
5.    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. WYMAGANIA DODATKOWE:
1.    umiejętność obsługi komputera,
2.    samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
3.    umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
4.    umiejętność pracy w zespole,
5.    znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,
6.    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
7.    mile widziane prawo jazdy kat. B.
VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.    udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka    w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2.    przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3.    pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
4.    zapewnianie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej     i rehabilitacyjnej,
5.    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6.    udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7.    przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
8.    udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej,
9.    wyrażanie opinii w sprawach dot. wytaczania na rzecz dziecka przebywającego  w rodzinnej pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,
10.    wyrażanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka
      w rodzinie zastępczej,
11.    wyrażanie opinii w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewidują przepisy ustawy - w przypadku rodzeństwa,
12.    wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,
13.    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych  kwalifikacji zawodowych.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
5.    oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych    i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.    oświadczenie osoby o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
7.    oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
8.    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigania z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
10.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu sztumskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym.
IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2012 roku do godziny 15:30                          w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko – Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie”.
X. INFORMACJE DODATKOWE:
•    Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
•    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie    o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty będą odsyłane na wniosek kandydata.
Sztum, dnia 5 lipca 2012 r.

 

 

 


 

 

 

2012-06-11

 
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIEOgłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGOW ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania:
•    wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe),
•    uprawnienia do wykonywania zawodu: doradcy zawodowego – licencja,
•    doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    aktualne CV,
•    list motywacyjny,
•    kopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•    kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o wykonaniu/niewykonywaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”
Zakres pracy:
Przeprowadzenie 1 – dniowego, grupowego poradnictwa zawodowego.
Rodzaj umowy:
Umowa o dzieło. Zatrudnienie lipiec 2012r.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20.06.2012r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „DORADCA ZAWODOWY”
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

 

 

 

 


 

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

Ogłasza nabór na stanowisko Psychologa – poradnictwo specjalistyczne

w ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wymagania:

- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wykonaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetworzenie danych osobowych o treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”

 

Zakres pracy:

 

Wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego. Udzielanie pomocy w zakresie przezwyciężenia trudności życiowych, budowaniu pozytywnego obrazu siebie, indywidualne konsultacje oraz warsztaty psychologiczne.

 

Rodzaj umowy:

 

Umowa zlecenie. Zatrudnienie od kwietnia 2012r. do września 2012.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20.03.2012r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem Psycholog – poradnictwo specjalistyczne.

Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

 

 


 

      

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt konkursowy p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa w wyznaczonym terminie aplikacje złożył 2 kandydatów:
•    Piotr Zakrzewski, zam.  Prabuty
•    Wioletta Głowacka, zam. Gościszewo
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestników konkursu stwierdza się, iż w/w osoby spełniają wymogi formalne.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 30.01.2012 r. o godz. 12:00

 

 

 


 

 

      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum                 
W ramach realizowanego projektu konkursowego pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na doradcę zawodowego została wybrana:
Pani Adrianna Pielak, zam Nowa Karczma

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrana kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych  z specyfiką swojej pracy.

 

 


 

 

      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum                 
W ramach realizowanego projektu konkursowego pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na psychologa została wybrana:
Pani Wioletta Głowacka, zam. Gościszewo
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrana kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych  z specyfiką swojej pracy.

 

 


 

 

      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum                 
W ramach realizowanego projektu konkursowego pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na radcę zawodowego został wybrany:
Pan Adama Ulita- Kancelaria Radcy Prawnego, ul. 11 Listopada 14, 82-500 Kwidzyn
Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrany kandydat wykazał się dobrą znajomością zagadnień związanych  ze specyfiką swojej pracy.

 

 

 


 

 

      

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoprojekt konkursowy p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko radcy prawnego w wyznaczonym terminie aplikacje złożył 1 kandydat:
•    Adam Ulita – Kancelaria Radcy Prawnego, ul. 11 Listopada, 82-500 Kwidzyn
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestnika konkursu stwierdza się, iż w/w osoba spełnia wymogi formalne.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 02.02.2012r. o godz. 13:30

Projekt „Grunt to rodzina”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

 

 


 

 

      

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoprojekt konkursowy p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowany ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w wyznaczonym terminie aplikacje złożyły 2 osoby:
•    Adrianna Pielak – zam. Nowa Karczma
•    Daria Parafiniuk – zam. Sztumska Wieś
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestników konkursu stwierdza się, iż Pani Adrianna Pielak spełnia wymogi formalne, natomiast Pani Daria Parafiniuk nie spełnia wymogów formalnych.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 31.01.2012r. o godz. 14:30

 

 

  Projekt „Grunt to rodzina”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

 

 


 

 

Sztum, dnia 05.08.2011 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do realizacji programu:
pn. ”Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się.
Na terenie województwa pomorskiego będzie realizowany:
Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrzadowania do samochodu;
Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z  dodatkowym wyposażeniem umożliwiajacym jego właściwą eksploatację;
Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategori B.
Wnioski o przystapienie do realizacji programu należy składać w Oddziale Pomorskim PFRON od dnia 1 sierpnia do 22 sierpnia 2011 r.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego programu, wnioski oraz procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl . Ponadto, można je również uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku u p. Eweliny Cymanowskiej ( tel. 58 35 00 534 ) lub u p. Mariusza Justyna ( tel. 58 35 00 533 ).
Ponadto informacje na temat zasad wyżej wymienionego programu udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz pod numerem telefonu: ( 55 ) 640-30-75.

 

 


 

Sztum, dnia 21.07.2011r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do realizacji programu:
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”
Wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski o dofinansowanie należy składać do Odziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku w terminie:
od 18 lipca do 19 sierpnia 2011 roku.
Na terenie województwa pomorskiego będzie realizowany:
Obszar D – likwidacja barier transportowych.
Realizatorem programu w przypadku obszaru D są samorządy powiatowe.
Pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach obszaru D programu przeznaczona na finansowanie części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz gmin i powiatów.
Szczegółowe zasady realizacji programu wraz z wykazem powiatów leżących w podregionach spełniających warunki udziału w programie, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl
Ponadto informacje na temat zasad wyżej wymienionego programu udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz telefonicznie pod numerem tel: (55) 640-30-75.

 

 

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że na stanowisko referent po przeprowadzeniu naboru, w wyniku którego wpłynęły 4 oferty, wybrana została Pani Magdalena Steiniger, zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatki:

Kandydatka spełniła wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka została najwyżej oceniona przez członków Komisji konkursowej, Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań oraz odpowiednie predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZEPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent  (połowa etatu)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1.  posiadane wykształcenie wyższe magisterskie lub co najmniej średnie, w trakcie kontynuowania nauki na studiach,
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
3.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.  nieposzlakowana opinia.
DODATKOWE WYMAGANIA:
1.    znajomość przepisów:  
•    ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o   pomocy   społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362),    
•    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),  
2.    preferowane zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.
3.    ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1.    sporządzanie decyzji o odpłatnościach rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
2.    obsługa komputera i programu dotyczącego świadczeń dla rodzin zastępczych,
3.    realizacja innych zadań określonych właściwymi przepisami oraz zakresem obowiązków.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  życiorys  (CV)  (opatrzony klauzulą:  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
    osobowych  zawartych   w   ofercie   pracy   dla   potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
    rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29.08.1997 r.  o  ochronie danych osobowych (Dz. U.
    z   2002 r.  Nr 101,  poz. 926),    
2.  list motywacyjny,
3.  dokumenty poświadczające wykształcenie,
5.  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.  własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności,
8. własnoręcznie napisane oświadczenie  o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz                            o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowanie konkursowego:
I Etap- weryfikacja formalna, II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum, z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: referent, w terminie do dnia 02.06.2011 roku do godz. 15.00.
Nadesłane oferty nie będą zwracane.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15.


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany
    ze środków Unii Europejskiej w ramach    
Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach realizowanego Projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na Asystentów osoby niepełnosprawnej zostali wybrani:
1.    Małgorzta Bałut zam. Gościszewo
2.    Arkadiusz Rogowski zam. Sztum
Kandydaci posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrani kandydaci wykazali się dobrą znajomością zagadnień związanych ze specyfiką swojej pracy.

 

 

 

 

 


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany
    ze środków Unii Europejskiej w ramach    
Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach realizowanego Projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na stanowisko pedagoga – poradnictwo specjalistyczne została wybrana Pani:
1.    Elwira Tomasiak zam. Sztum
 
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrana kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych ze specyfiką swojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany
    ze środków Unii Europejskiej w ramach    
Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach realizowanego Projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na stanowisko terapeuty rodziny została wybrana Pani:
1. Joanna Jachim – Poleszak zam. Malbork
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrana kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych ze specyfiką swojej pracy.

 

 

 

 


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany
    ze środków Unii Europejskiej w ramach    
Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko pedagoga – poradnictwo specjalistyczne w wyznaczonym terminie aplikacje złożyło 2 kandydatów:
•    Elwira Tomasiak zam. Sztum
•    Mariusz Antkowiak zam. Sztum
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestników konkursu stwierdza się, iż w/w osoby spełniają wymogi formalne.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 28.03.2011r. o godz. 09:00

 


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany
    ze środków Unii Europejskiej w ramach    
Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W wyniku ogłoszenia o naborze na 2 stanowiska asystentów osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym terminie aplikacje złożyło 2 kandydatów:
•    Małgorzata Bałut zam. Gościszewo
•    Arkadiusz Rogowski zam. Sztum
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestników konkursu stwierdza się, iż w/w osoby spełniają wymogi formalne.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 28.03.2011r. o godz. 08:00

 

 


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany
    ze środków Unii Europejskiej w ramach    
Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach realizowanego Projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na świadczenie usług prawnych została wybrana:

1.    Kancelaria Radcy Prawnego w Kwidzynie, reprezentowana przez Adama Ulita

Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrany kandydat wykazał się dobrą znajomością zagadnień związanych ze specyfiką swojej pracy.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach

                        Europejskiego Funduszu Społecznego         

 

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

Ogłasza nabór na stanowisko Radcy prawnego – poradnictwo specjalistyczne

W ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

 

- Wykształcenie wyższe prawnicze, 

- uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- aktualne CV,

- list motywacyjny,

- kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wykonaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie dotyczące zgody na przetworzenie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”

 

Zakres pracy:

 

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach oraz obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz indywidualne poradnictwo.

 

Rodzaj umowy:

 

Umowa zlecenie. Zatrudnienie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie terminie do dnia 21.03.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „Radca prawny” – poradnictwo specjalistyczne.

Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

 

 

 

 

 

 

                 Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany
                    ze środków Unii Europejskiej w ramach
                       Europejskiego Funduszu SpołecznegoKIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko Terapeuta rodziny – porada specjalistyczna
W ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymagania:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie,
- posiadanie uprawnień do prowadzenia terapii,
- co najmniej 2- letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- aktualne CV,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wykonaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetworzenie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”

Zakres pracy:

- przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego z uczestnikami projektu,
- diagnozowanie sytuacji rodziny,
- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i motywowanie do działania,
- współpraca z kadrą projektu.

Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie. Zatrudnienie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie terminie do dnia 28.03.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „Terapeuta rodziny – poradnictwo specjalistyczne”
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

 

 


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach

    Europejskiego Funduszu Społecznego                

 

 

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

Ogłasza nabór na  stanowisko Pedagoga – poradnictwo specjalistyczne.

W ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

 

- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,

- doświadczenie w pracy z dziećmi i  rodziną

- określenie form i sposoby udzielania pomocy. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- aktualne CV,

- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata w pracy z dziećmi i rodziną.

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wykonaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie dotyczące zgody na przetworzenie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”

 

Zakres pracy:

 

Wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego. Indywidualne spotkania oraz terapia pedagogiczna.

 

Rodzaj umowy:

 

Umowa zlecenie. Zatrudnienie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w  terminie do dnia 21.03.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem Pedagog – poradnictwo specjalistyczne.

Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

 

 

 

 

 


 

W ramach realizowanego projektu konkursowego pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na asystentów rodziny zostały wybrane:

 

Pani Magdalena Mechlińska zam.  Kwidzyn,

Pani Ewa Ludwiczewska, zam. Dzierzgoń

Pani Lidia Kurowska, zam. Mikołajki Pomorskie

Kandydatki posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami ze szkoleń. Wybrane kandydatki wykazały się najlepszą znajomością zagadnień związanych  ze specyfiką pracy asystenta rodziny.

 

 


 

W ramach realizowanego projektu konkursowego pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na doradcę zawodowego została wybrana:

 

Pani Adrianna Pielak

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrana kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych  ze specyfiką swojej pracy.

 

 


 

W ramach realizowanego projektu konkursowego pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na psychologa został wybrany:

 

Pan Piotr Zakrzewski, zam. Prabuty

Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrany kandydat wykazał się dobrą znajomością zagadnień związanych  ze specyfiką swojej pracy.

 

 


 

 

 

W ramach realizowanego projektu konkursowego pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na świadczenie usług prawnych została wybrana:

 

1. Kancelaria Radcy Prawnego w Kwidzynie, reprezentowana przez Pana Adama Ulita

 

Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wybrany kandydat wykazał się dobrą znajomością zagadnień związanych  ze specyfiką swojej pracy.

 

 


 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE

Ogłasza nabór na 2 stanowiska ASYSTENTÓW OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W ramach realizowanego projektu systemowego p.n. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

 

- dyplom ukończenia tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.

- niekaralność,

- umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

- predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

- prawo jazdy kategorii B

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- diagnozowanie warunków życia osób niepełnosprawnych,

- podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,

- pomoc w dotarciu na zajęcia przewidziane w projekcie,

- wspomaganie w przemieszczaniu się do urzędów, na zajęcia rehabilitacyjne, spacery i inne zajęcia rekreacyjne,

- wspieranie innych form aktywizacji społecznej dostosowanej do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej,

- stała współpraca z koordynatorem i pracownikiem socjalnym PCPR.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- aktualne CV,

- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wykonaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie dotyczące zgody na przetworzenie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm).”

 

Rodzaj umowy:

 

Umowa zlecenie. Zatrudnienie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie terminie do dnia 21.03.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

 

 


 

 

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Ogłoszenie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie ogłasza nabór na 2011 rok do udziału w projekcie „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej: osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych.

Oferowane formy wsparcia:

- podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności,

- wsparcie psychologiczne (terapia, konsultacje, warsztaty),

- poradnictwo specjalistyczne ( pedagog, prawnik, terapeuta rodzinny)

- spotkania z doradcą zawodowym,

- warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych

- zajęcia logopedyczne i rehabilitacyjne,

 - wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,

- wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno – integracyjne.

Termin rekrutacji upływa 25.03.2011r

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i procesu rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.

 

 

 


 

 

W ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na koordynatora projektu została wybrana:

Pani Agnieszka Ostrowska zam. Sztum

Kandydatka spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań oraz odpowiednie predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku

 


 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu konkursowego
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
 
OGŁASZA  NABÓR
NA STANOWISKO specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu konkursowego

 
pn. „Grunt to rodzina”
 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


Wymagania:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- biegła obsługa komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Płatniczych.
 
Główne obowiązki:
- monitorowanie wydatków projektu zgodnie z budżetem projektu,
- sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność,
- współpraca z Zespołem projektowym,
- inne zadania zlecone przez Kierownika PCPR w Sztumie, nie wymienione powyżej   a związane bezpośrednio z rozliczaniem finansowym  projektu.
 
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
• oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,


Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę  w wymiarze 0,5 etatu w okresie od 1 marca 2011r. do 31 grudnia 2011r.,      z możliwością przedłużenia do 31.12.2012r.
   
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Os. Sierakowskich 15
82-400 Sztum,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na specjalistę ds. rozliczeń finansowych projektu”,
w terminie do 28 lutego 2011 r. do godziny 15.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do PCPR w Sztumie).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.
 

 

 

 

 

 


 

 

Nabór na stanowisko koordynatora projektu systemowego
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
 
OGŁASZA  NABÓR
NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
 
pn. „Uwierz w siebie”
 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 
Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- biegła obsługa komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Płatniczych,
- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 
Główne obowiązki:
• koordynowanie pracą zespołu projektu,
• nadzór nad realizacją projektu i rekrutacją uczestników projektu,
• przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
• prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
• przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,
• inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Zarządzającego oraz w konferencjach, szkoleniach dotyczących realizacji projektu,
• sporządzanie monitoringu rezultatów projektu,
• inne zadania zlecone przez Kierownika PCPR w Sztumie, nie wymienione powyżej                     a związane bezpośrednio z realizacją projektu.
 
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
• oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,


Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę  w wymiarze 0,5 etatu w okresie od 01 marca 2011r. do 31 grudnia 2011r.   
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Os. Sierakowskich 15
82-400 Sztum,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Koordynatora projektu”,
w terminie do 25 lutego 2011 r. do godziny 15.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do PCPR w Sztumie).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  http://pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.

 

 


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt konkursowy p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowaney ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowiska asystentów rodziny w wyznaczonym terminie aplikacje złożyło 5 kandydatów:

•    Magdalena Mechlińska – Kwidzyn,
•    Urszula Hałuszczak – Mikołajki Pomorskie,
•    Agata Gomułka – Malbork,
•    Ewa Ludwiczewska – Dzierzgoń,
•    Lidia Teresa Kurowska – Mikołajki Pomorskie


W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestników konkursu stwierdza się, że wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie spełniają 3 kandydatki tj.:

•    Magdalena Mechlińska – Kwidzyn
•    Ewa Ludwiczewska – Dzierzgoń
•    Lidia Teresa Kurowska – Mikołajki Pomorskie

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 18.02.2011r. od godz. 12:30
 

 

 


 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu    Społecznego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
                      Ogłasza nabór na stanowisko RADCY PRAWNEGO

 

 w ramach realizowanego projektu konkursowego p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wymagania:
•    uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
•    Wykształcenie wyższe prawnicze,
•    posiadanie nieposzlakowanej opinii,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagane dokumenty:
•    aktualne CV,
•    list motywacyjny,
•    kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikację,
•    kserokopię dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o wykonywaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”.


Zakres pracy:
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach oraz obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz indywidualne poradnictwo.

Rodzaj umowy:
Umowa zlecenia. Zatrudnienie od luty 2011r – grudzień 2011r.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna         o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.02.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „RADCA PRAWNY”.
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.
 

       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu         Społecznego

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
     Ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA – poradnictwo specjalistyczne

 

 w ramach realizowanego projektu konkursowego p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Wymagania:
•    ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
•    doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
•    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


Wymagane dokumenty:
•    aktualne CV,
•    kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikację,
•    list motywacyjny,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o wykonywaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”.


Zakres pracy:
Wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego. Udzielanie pomocy w zakresie przezwyciężania trudności życiowych, problemów opiekuńczo – wychowawczych, indywidualne spotkania oraz terapia psychologiczna.Rodzaj umowy:
Umowa zlecenia. Zatrudnienie od luty 2011r – listopad 2011r.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna    o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.02.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „Psycholog – poradnictwo specjalistyczne”.
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.


                 

 
      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu         Społecznego

 


KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
     Ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

 

w ramach realizowanego projektu konkursowego p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Wymagania:
•    wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe),
•    doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty:
•    aktualne CV,
•    list motywacyjny,
•    kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•    kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o wykonywaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”.
 
Zakres pracy:
Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego.

Rodzaj umowy:
Umowa zlecenia. Zatrudnienie od luty 2011r – czerwiec 2011r.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna   o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.02.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „DORADCA ZAWODOWY”.
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na 3 stanowiska
ASYSTENTÓW RODZINY


w ramach realizowanego projektu konkursowego p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Wymagania:
•    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki            o rodzinie lub praca socjalna,
•    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
•    co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną      i udokumentowane co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagane dokumenty:
•    aktualne CV,
•    list motywacyjny,
•    dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o stanie zdrowia,
•    oświadczenie o wykonywaniu zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•    oświadczeni o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”.Zakres pracy:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie rodzin dysfunkcyjnych   w oparciu o przygotowany plan terapeutyczny, pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, nauka racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi, pomoc                    w rozwiązywaniu bieżących problemów, aktywizacja i motywowanie do działania oraz współpraca z pracownikiem socjalnym i kadrą projektu.

Rodzaj umowy:
Umowa zlecenie lub umowa o pracę ½ etatu. Zatrudnienie od luty 2011r – grudzień 2011r, istnieje możliwość podpisania umowy na dalszy okres realizowania projektu, tj. 31.12.2012r pod warunkiem sumiennego i należytego wykonywania powierzonych zadań.


Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o dacie której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.02.2011r.                w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15          z dopiskiem „Asystent rodziny”.
Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.
 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU KONKURSOWEGO pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej informacji

 


 

Ogłoszenie


    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuję , iż Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierował do Starosty powiatu sztumskiego pismo dotyczące programu „POWODŹ 2010 – POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU SKUTKÓW POWODZI MAJĄCEJ W MAJU 2010 ROKU”, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą PFRON na posiedzeniu w dniu 27 maja br.
    Zgodnie z zapisami programu:
1.    Adresatami programu są osoby poszkodowane w wyniku skutków powodzi mającej miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w maju 2010r.:
•    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
•    dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
•    w imieniu i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują opiekunowie prawni tych osób;
2.    warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią w pomieszczeniach mieszkalnych  zamieszkiwanych przez Wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź;
3.    wypłata pomocy finansowej powinna nastąpić w formie uzgodnionej z wnioskodawcą, tj. gotówką, przelewem na rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego;
4.      wnioski w ramach programu przyjmowane będą w Oddziale Pomorskim PFRON w trybie ciągłym od dnia 10 czerwca 2010 roku, jednakże nie później niż do dnia 15 listopada 2010 roku.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego programu oraz procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

.

 


 

 

 

Ogłoszenie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do realizacji programu:
pn „ Program wyrównywania różnic między regionami II”.
Wystąpienia jednostek samorządu  terytorialnego oraz wnioski o dofinansowanie należy składać do Oddziału Pomorskiego PFRON w terminie do dnia 31 marca 2010r.
Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:
     1.obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób                                               niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
     2. obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
     3. obszar D – likwidacja barier transportowych,
     4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
     5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

Realizatorem programu są jednostki samorządu terytorialnego:

1.    samorząd wojewódzki, w przypadku obszaru A
2.    samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, D E i F.

Szczegółowe zasady realizacji programy wraz z wykazem powiatów leżących w podregionach spełniających warunki udziału w programie, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Ponadto informacje na temat zasad wyżej wymienionego programu udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz telefonicznie pod numerem tel. (055) 640-30-75.

 


 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: pracownik socjalny

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Sztumie informuje, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na w/w stanowisko  została wybrana: Pani Agata Solińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na spełnianie wymagań kwalifikacyjnych oraz wysoki poziom  wiedzy niezbędny do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oś. Sierakowskich 15 ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

1. Wymagania : a)  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna, na jednym z kierunków : pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie; lub ukończone studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia przed 1 maja 2004 r.,

b)  posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

c)   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

d)  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

e)  znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania pożądane :

a)  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

b)  umiejętność pracy w zespole,

c)  zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, empatia,

d)  praktyka w placówkach pomocy społecznej lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

e)  prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego      w szczególności:

a)   sporządzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych oraz w rodzinach naturalnych, również na potrzeby innych jednostek pomocy społecznej,

b)   wykonywanie pracy socjalnej,

c)    sporządzanie dokumentacji, sprawozdań,

d)   współpraca z OPS-ami, sądami, policją, organizacjami pozarządowymi i in.

4. Wymagane dokumenty :

a)  podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem,

b)  CV,

c)   odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

d)  kserokopie świadectw pracy,

e)  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

g)   zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

5. Termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie PCPR Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 16.11.2009 r. do godz. 15.00.

Kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dokumenty, które wpłyną do PCPR po dniu 16.11.2009 r. nie będą rozpatrywane. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta pracy-Pracownik socjalny” Informacje dotyczące naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej PCPR oraz na tablicy ogłoszeń w budynku PCPR. 

6. Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) .

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.

Sztum, dn. 05.11.2009r.

 

 

 


 

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent  d.s rodzin zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Sztumie informuje, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na w/w stanowisko  została wybrana: Pani Joanna Kazimierowicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na wysoki poziom  wiedzy niezbędny do wykonywania pracy na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym.

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. rodzin zastępczych

(połowa etatu)

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1.  obywatelstwo polskie,

2.  posiadane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku:

     pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika

     opiekuńczo  –  wychowawcza, 

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego              lub przestępstwa skarbowe,

4.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.  nieposzlakowana opinia oraz nienaganny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

 

DODATKOWE WYMAGANIA:

1.      znajomość przepisów: 

·  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o  pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728),   

·  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r.                    w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. Nr 233 poz. 2344 z późn. zm.)

·  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.), 

2.  preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.  sporządzanie oraz realizacja porozumień zawieranych między powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych,

2.  sporządzanie decyzji o odpłatnościach rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

3.  obsługa komputera i programu dotyczącego świadczeń dla rodzin zastępczych,

4.  realizacja innych zadań określonych właściwymi przepisami oraz zakresem obowiązków.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  życiorys  (CV)  (opatrzony klauzuląWyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych

    osobowych  zawartych   w   ofercie   pracy   dla   potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

    rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29.08.1997 r.  o  ochronie danych osobowych (Dz. U.

    z   2002 r.  Nr 1001,   poz. 926)    oraz    ustawa   z    dnia  22.03.1999 r.   o   pracownikach

    samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

2.  list motywacyjny,

3.  dokumenty poświadczające wykształcenie,

4.  dokumenty potwierdzające staż pracy,

5.  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7.  własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności,

8. własnoręcznie napisane oświadczenie  o   pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowanie konkursowego:

I Etap- weryfikacja formalna, II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum, z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na referent ds. rodzin zastępczych, w terminie do dnia 07.10.2009 roku do godz. 15.00.

Nadesłane oferty nie będą zwracane.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE Zarząd Powiatu Sztumski ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Domu Dziecka w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego 3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM: 1. obywatelstwo polskie, 2. posiadane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, 3. ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, 4. łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy w państwowych lub samorządowych jednostkach pomocy społecznej, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy, 8. nieposzlakowana opinia oraz nienaganny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej. DODATKOWE WYMAGANIA: 1.znajomość przepisów: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) ustawa o finansach publicznych , 2. znajomość zasad funkcjonowania socjalizacyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej, 3. odpowiednie predyspozycje psychofizyczne do pracy z dziećmi oraz umiejętność zarządzania zasobami ludzkim, 4. umiejętność pisania projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, 5. znajomość specyfiki działania instytucji współpracujących w zakresie opieki i wychowania dzieci oraz pomocy rodzinie (placówki opiekuńczo – wychowawcze, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, rodziny zastępcze, jednostki systemu oświaty, sądy, kuratorzy, policja), 6. przestawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu w kontekście całościowego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie sztumskim. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 1. kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2. realizowanie zadań przewidzianych prawem jako Pracodawca, 3. ponoszenia odpowiedzialności za wyniki rzeczowo – finansowe funkcjonowania Domu Dziecka, 4. organizowanie pracy w Domu Dziecka i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań, 5. nadzorowanie przestrzegania standardów opieki i wychowania nad wychowankami w placówce, 6. dokonywanie oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej pracowników, 7. ustalanie planu pracy placówki, 8. opracowywanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania, 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą jednostki, 10. przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 11. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań placówki. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. życiorys (CV) (opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926) oraz ustawa z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) 2. list motywacyjny, 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, 4. dokumenty potwierdzające staż pracy, 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 6. koncepcja funkcjonowania Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu kontekście całościowego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie sztumskim, 7. własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności, 8. własnoręcznie napisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka, wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań z zakresu medycyny pracy. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie w Kancelarii Ogólnej (Sekretariat I piętro, pok. nr 22) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 82 – 400 Sztum, ul. Mickiewicza 31, z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu w terminie do dnia 01.07.2009 roku do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.powiatsztumski.pl, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31 oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Oś. Sierakowskich 15. INFORMACJA Zarząd Powiatu Sztumskiego uprzejmie informuje, że dnia 7 maja 2009r. komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Domańska, Janusz Grzonka, Zygmunt Smoliński, Piotr Stec, co stanowi Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonała wyboru oferty w konkursie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Powiatu Sztumskiego. W określonym ustawą o pomocy społecznej terminie wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Sztumie jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” z/s w Borowym Młynie. W konkursie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Powiatu Sztumskiego Zarząd wybrał przez aklamację ofertę w/w Stowarzyszenia. Na wybór oferty wpłynęło: doświadczenie w realizacji zlecanego zadania, miejsce świadczenia usług, jakość i zakres usług, zabezpieczenie kadrowe oraz wysokość środków. OGŁOSZENIE w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 560 z 2003r.) Starosta Powiatu Sztumskiego informuje, o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sztumie, w związku ze złożoną rezygnacją z udziału w pracach w/w Rady przez członka tej Rady. Zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe, fundacje, organy jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Oś. Sierakowskich 15, w terminie do dnia 27 lutego 2009 roku. Uwaga! Należy zgłaszać po jednym kandydacie. Jednocześnie informuje, że spośród zgłoszonych kandydatów w terminie do 30 dni licząc od ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostanie uzupełniony o jedną osobę, którą Starosta Powiatu Sztumskiego powoła na członka przedmiotowej Rady.


 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SZTUMIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie ogłasza nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. Według polskiego prawa, kandydaci na rodziców zastępczych powinni: - być godnymi powierzenia im zadań rodziny zastępczej; - na stałe mieszkac na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; - korzystac z pełni praw cywilnych i obywatelskich; - jeśli mają dzieci- posiadać pełnię władzy rodzicielską; - mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; - uzyskac pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Istnieją różne formy pomocy rodzinom zastępczym. Każdej rodzinie zastępczej przysługuje prawo do pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Pomoc finansowa dla rodziny zastępczej wynosi od 658,80 zł do 1317,60 zł. Wysokosć pomocy uzależniona jest od wieku dziecka i stanu zdrowia. Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo kwotę 164,70 zł na każde dziecko, nad którym sprawuje opiekę.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:38
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2017-08-01 15:07:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-08-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-08-01 15:03:14